Statut – ZFPR.PL

ZFPR

(przyjęty podczas NWZC we Wrocławiu 23 września 2022 – tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Związek Pracodawców nosi nazwę „ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS” – zwany w dalszej części Statutu ZWIĄZKIEM.

§ 2.

1. Terenem działania ZWIĄZKU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą ZWIĄZKU jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

ZWIĄZEK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

ZWIĄZEK nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

§ 5.

ZWIĄZEK może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6.

ZWIĄZEK prowadzi swoją działalność w oparciu o społeczne zaangażowanie swoich członków.

§ 7.

ZWIĄZEK ma prawo używania pieczęci z napisem: „Związek Firm Public Relations”, oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem ZWIĄZKU jest:

a) ochrona praw zrzeszonych w nim członków,

b) reprezentowanie członków ZWIĄZKU wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i osób prawnych lub fizycznych,

c) umacnianie pozycji zawodu public relations,

d) edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat public relations, a w szczególności prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form działalności edukacyjnej związanej z public relations i komunikacją.

§ 9.

ZWIĄZEK realizuje swoje cele poprzez:

a) kształtowanie właściwego poziomu etycznego i zawodowego swych członków;

b) współpracę z organami samorządowymi i administracją państwową, organizacjami społecznymi, zakładami pracy, środowiskami kulturalnymi, naukowymi i mediami w kraju i za granicą;

c) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji administracyjnych dotyczących public relations;

d) inspirowanie działalności okazjonalnej (konkursy, szkolenia, zjazdy, wydawnictwa);

e) monitorowanie działalności firm świadczących usługi public relations w Polsce;

f)  świadczenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla zrzeszonych członków;

g) gromadzenie funduszy na rzecz rozwoju zakresu, jakości i etyki świadczonych usług;

h) uczestnictwo w debatach publicznych i konsultacjach dotyczących komunikowania społecznego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 10.

1. Członkiem ZWIĄZKU może być wyłącznie firma public relations która:

a) odznacza się w swej działalności wysokimi standardami etycznymi i moralnymi;

b) akceptuje cele i środki działania ZWIĄZKU oraz chce efektywnie przyczyniać się do ich realizacji;

c)  posiada dwóch członków wprowadzających spośród dotychczasowych członków ZWIĄZKU;

d)  świadczy pełen zakres usług public relations;

e)  prowadzi działalność public relations przez co najmniej 3 lata;

f)   uzyskała w roku poprzedzającym przychód ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 1 000 000 (jeden milion) złotych lub uzyskała w roku poprzedzającym łączne wynagrodzenie za usługi własne (net fee income) w kwocie co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych, bez VAT;

g)  nie zalega z opłacaniem podatku dochodowego CIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

h)  wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego;

i)  posiada wdrożony system rejestracji czasu pracy konsultantów poświęconego na obsługę poszczególnych klientów firmy (tzw. time sheet);

j)  posiada ustanowione stawki godzinowe określające wartość pracy zatrudnionych w firmie konsultantów oraz zdefiniowane opisy stanowisk pracy;

k)  posiada wdrożone procedury opisujące standard obsługi klientów (tzw. client service);

l)  posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi;

m)  co najmniej 50% pracowników firmy jest zatrudnionych na podstawie stabilnych umów o zatrudnieniu (czyli umowa o pracę i/lub umowa z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).

2. Zarząd ZWIĄZKU może przyznać członkostwo Firmie, która nie spełnia jednego z kryteriów określonych w pkt. 1 d) i e) – jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją tej firmy i nie wpłynie w sposób negatywny na działalność ZWIĄZKU.

§ 11.

Członek ma prawo:

a)  czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz ZWIĄZKU;

b)  uczestniczyć w działalności programowo – organizacyjnej ZWIĄZKU;

c)   korzystać z pomocy doradczej i programowej ZWIĄZKU;

d)   zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności władz i całego ZWIĄZKU.

§ 11 – 1

1.  Członkowie ZWIĄZKU uczestniczą w pracach ZWIĄZKU poprzez swoich przedstawicieli.

2.  Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu ZWIĄZKU jest wykazanie na piśmie upoważnienia do działania w organie ZWIĄZKU w imieniu członka ZWIĄZKU.

3. W przypadku członków zarządów spółek kapitałowych wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim kandydat na członka organu ZWIĄZKU składa oświadczenie do protokołu z posiedzenia organu, na którym dokonano wyboru, o reprezentowaniu danego członka ZWIĄZKU lub składa oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia do protokołu lub złożenie oświadczenia na piśmie ma taki sam skutek jak przedstawienie upoważnienia do działania w imieniu członka Związku zgodnie z ust. 2.

4. Członek ZWIĄZKU ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie o którym mowa w ust. 2.

5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 przestaną pełnić funkcje w zarządzie członka ZWIĄZKU – członek ZWIĄZKU może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2 zostaną wybrane do zarządu spółki kapitałowej będącej członkiem ZWIĄZKU w późniejszym okresie.

7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka ZWIĄZKU, wywołuje skutki, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Związku a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Związku, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.

8. W przypadku gdy osoba powołana do organów ZWIĄZKU została upoważniona do działania w imieniu kilku członków – oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.

§ 12.

Obowiązkiem członka ZWIĄZKU jest:

a) aktywna realizacja celów ZWIĄZKU,

b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ZWIĄZKU,

c) regularnie opłacanie składek członkowskich oraz przekazywanie formularza CIT audytorowi wybranemu przez Zarząd Związku,

d) przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk ZWIĄZKU oraz Kodeksu Etyki PR,

e) rejestrowanie przetargów w udostępnionym przez ZWIĄZEK systemie przetargowym, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ich rejestrowanie oraz respektowanie zapisów regulaminu systemu przetargowego,

f) uczestniczenie przedstawiciela Członka Związku w co najmniej jednej Grupie Roboczej rocznie,

g) uczestniczenie w audytach przeprowadzanych przez Związek,

h)  przeprowadzanie przynajmniej raz w roku badania satysfakcji klientów (według własnego systemu lub na podstawie wzoru rekomendowanego przez ZWIĄZEK),

i)  przeprowadzania przynajmniej raz w roku okresowej oceny wszystkich pracowników Członka Związku.

§ 13.

Ustanie członkostwa w ZWIĄZKU następuje:

a) poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi ZWIĄZKU na piśmie,

b) z powodu wykluczenia – dokonanego uchwałą Zarządu z powodu działalności niezgodnej ze Statutem, Kodeksem Dobrych Praktyk ZWIĄZKU, regulaminami lub uchwałami władz ZWIĄZKU. Wykluczenie może być poprzedzone upomnieniem lub karą finansową do kwoty 1 000 zł nałożoną uchwałą Zarządu, w celu zdyscyplinowania członka ZWIĄZKU, po przedstawieniu członkowi zarzutów związanych z jego działalnością i jego wysłuchaniu,

c) z powodu skreślenia z listy członków ZWIĄZKU – dokonanego uchwałą Zarządu, z powodu niezapłacenia składki członkowskiej – pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zarządu do dokonania zapłaty zaległości, lub z powodu nie spełniania kryteriów dla członka Związku, określonych w §10 ust. 1 pkt f) – ł),

d) w następstwie zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 14.

1. Od uchwał Zarządu ZWIĄZKU w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia z listy członków, jak również w przedmiocie okresowego zawieszenia członkostwa, udzielenia upomnienia lub nałożenia kary finansowej członek, którego to dotyczy, ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 15.

Władzami ZWIĄZKU są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Rada Związku,

3. Zarząd.

§ 16.

Kadencja Rady Związku i Zarządu trwa dwa lata.

§ 17.

1. Uchwały wszystkich władz ZWIĄZKU zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków – o ile inne postanowienia Statutu nie zawierają w tym zakresie postanowień odmiennych.

2.  Rada Związku i Zarząd uprawnione są dokooptować do swoich składów nowych członków. W czasie trwania kadencji władz, o których mowa w zdaniu poprzednim liczba dokooptowanych członków każdej z tych władz nie może przekroczyć 1/3 członków danej władzy pochodzących z wyboru. Rada Związku i Zarząd mogą dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków każdej z tych władz.

3. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Związku lub Zarządu w trybie określonym w ust. 3 zostaje przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Walne Zgromadzenie Członków może uchylić uchwałę Rady Związku lub Zarządu większością 2/3 głosów. Walne Zgromadzenie Członków obowiązane jest poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Związku lub Zarządu o dokooptacji, jeżeli wniosek o podjęcie takiej uchwały złoży co najmniej jeden członek ZWIĄZKU, którego przedstawiciel obecny jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.

4.  Wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku i Zarządu następuje w razie:

a) ustania członkostwa w ZWIĄZKU członka ZWIĄZKU, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Związku lub Zarządzie,

b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Związku lub Zarządzie,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,

d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka ZWIĄZKU,

e) nieuczestniczenia w pracach Rady Związku lub Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6,

f) śmierci.

5. Postanowienia ust. 4 lit. a) nie stosuje się, jeżeli upoważnienie, o którym mowa w § 11 – 1 zostało udzielone przez kilku członków łącznie, a przynajmniej jeden z nich nadal pozostaje członkiem ZWIĄZKU.

6. Stwierdzenie przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Rady Związku i Zarządu, o której mowa w ust. 4 lit. e) następuje w drodze uchwały Rady Związku podjętej większością 2/3 głosów.

§ 17-1.

1. Jeżeli członkowie władzy ZWIĄZKU wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz Związku może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz ZWIĄZKU przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy ZWIĄZKU odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy ZWIĄZKU może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

§ 18.

Walne Zgromadzenie Członków.

1. Jest to najwyższa władza ZWIĄZKU.

2. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.

4. Na pisemny wniosek:

– co najmniej 1/3 członków ZWIĄZKU,

– Rady Związku,

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Takie Zgromadzenie może też zwołać Zarząd z własnej inicjatywy lub Rada Związku w przypadku zaistnienia braku Zarządu.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków ZWIĄZKU listami poleconymi lub w inny sposób na piśmie, albo za osobistym pokwitowaniem odbioru zawiadomienia – co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Związku zdanie 1 niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków ZWIĄZKU uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków ZWIĄZKU.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane – z uwzględnieniem postanowienia określonego w § 18 pkt. 5 – w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zarząd wniosku w tym zakresie i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

8. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą uprawnieni przez władze członków ZWIĄZKU ich przedstawiciele w liczbie nie przekraczającej dwóch osób reprezentujących każdego z członków ZWIĄZKU.

9. Bez względu na liczbę reprezentantów danego członka ZWIĄZKU, w głosowaniu każdemu członkowi ZWIĄZKU przysługuje jeden głos.

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalenie programu działalności ZWIĄZKU;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Związku;

c) uchwalanie regulaminów władz ZWIĄZKU;

d) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres jego kadencji na wniosek Rady Związku;

e) wybór członków Zarządu w głosowaniu tajnym;

f)  wybór członków Rady Związku w głosowaniu tajnym;

g) uchwalanie zmian Statutu;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie okresowego zawieszenia członkostwa, skreślania lub wykluczenia członka ZWIĄZKU, udzielenia mu upomnienia lub nałożenia kary finansowej;

i)  ustalanie wysokości składki członkowskiej;

j)  podejmowanie uchwał rozwiązania ZWIĄZKU.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjęte w drugim terminie – o jakim mowa w pkt. 6 zapadają większością 2/3 oddanych głosów

§ 19.

Rada Związku:

1. Jest organem kontrolnym ZWIĄZKU.

2. Składa się co najmniej z trzech i nie więcej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród przedstawicieli członków ZWIĄZKU. W skład Rady Związku nie może wchodzić więcej niż jeden przedstawiciel tego samego członka ZWIĄZKU.

3. W skład Rady Związku wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, których wybiera Rada Związku spośród członków Rady Związku wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Do kompetencji Rady Związku należy:

a) przeprowadzanie – co najmniej raz w roku – kontroli całokształtu działalności ZWIĄZKU ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

b) składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

c) rozstrzyganie sporów i prowadzenie mediacji pomiędzy członkami lub członkami Zarządu na tle ich działalności w ZWIĄZKU,

d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień od Zarządu.

5. Posiedzenia Rady Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Uchwały Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Uchwały Rady ZWIĄZKU mogą być podjęte poza posiedzeniem w drodze obiegowej lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół posiedzenia Rady ZWIĄZKU odbytego po podjęciu uchwał w drodze obiegowej lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinien zawierać zapis o podjęciu tych uchwał przed posiedzeniem.

§ 20.

Zarząd:

1. Jest to organ wykonawczy ZWIĄZKU.

2. Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród przedstawicieli członków ZWIĄZKU. W skład Zarządu nie może wchodzić więcej niż jeden przedstawiciel tego samego członka ZWIĄZKU i więcej niż czterech Wiceprezesów. Jeden z Wiceprezesów pełni funkcję Skarbnika, na podstawie uchwały Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady ZWIĄZKU, a w szczególności:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie bieżącą działalnością ZWIĄZKU,

c)  opracowywanie i uchwalanie bieżących planów pracy ZWIĄZKU,

d)  zarządzanie majątkiem i funduszami ZWIĄZKU,

e)  podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania nowych członków, udzielania upomnień, nakładania kar finansowych, okresowego zawieszania członkostwa, skreślania lub wykluczania Członków ZWIĄZKU,

f) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,

g) podejmowanie uchwał o przystępowaniu ZWIĄZKU do krajowych i zagranicznych organizacji,

h) powoływanie komisji specjalistycznych i wyznaczanie ich Przewodniczących

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Uchwały Zarządu ZWIĄZKU mogą być podjęte poza posiedzeniem w drodze obiegowej lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół posiedzenia Zarządu ZWIĄZKU odbytego po podjęciu uchwał w drodze obiegowej lub w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinien zawierać zapis o podjęciu tych uchwał przed posiedzeniem.

§ 21.

1. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania ZWIĄZKU na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub dwaj Wiceprezesi działający łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych ZWIĄZKU powyżej 2 000 zł upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 22.

Majątek ZWIĄZKU stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 23.

Fundusze ZWIĄZKU stanowią:

a) składki członkowskie,

b) dotacje,

c) subwencje,

d) darowizny,

e) zapisy,

f) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 24.

1. ZWIĄZEK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych we właściwych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony pomiędzy jego członków.

§ 24-1.

Przedmiotem działalności gospodarczej Związku jest:

a) PKD 94. 11. Z – Działalność organizacji pracodawców;

b) PKD 73. 20. Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

c) PKD 70. 21. Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

d) PKD 85. 59. Z – Organizacja kursów i szkoleń;

e) PKD 63. 11. Z – Przetwarzanie danych;

f) PKD 82. 30. Z – Organizacja konkursów, wystaw i innych imprez;

g) PKD 58. 11. Z – Działalność wydawnicza;

h) PKD 70. 21. Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

i) PKD 78. 10. Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

j) PKD 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację;

k) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 25.

1. O wysokości składek członkowskich i sposobie ich pobierania decyduje walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.

2. W ramach zarządzania majątkiem ZWIĄZKU, Zarząd podejmuje wszelkie czynności dotyczące składek członkowskich.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków decyduje o rozwiązaniu ZWIĄZKU.

2. Rozwiązanie ZWIĄZKU następuje w następstwie jego likwidacji.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu ZWIĄZKU, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów lub likwidatora którymi mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu.

4. W ramach prowadzonej likwidacji likwidatorzy podlegają bieżącej kontroli i nadzorowi Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Likwidatorzy zakończą interesy bieżące ZWIĄZKU, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą majątek ZWIĄZKU.

6. W czasie trwania likwidacji ZWIĄZEK reprezentują likwidatorzy – każdy z nich samodzielnie.

7. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków ostatecznych wyników czynności likwidacyjnych, likwidatorzy zgłoszą do Sądu wniosek o wykreślenie ZWIĄZKU z rejestru.

8. Majątek pozostały po dokonaniu czynności likwidacyjnych podzielony zostanie pomiędzy członków ZWIĄZKU w częściach równych.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Statut Związku Firm Public Relations – Pobierz