Deklaracja Helsińska ICCO – ZFPR.PL

ZFPR

Deklaracja Helsińska ICCO

Mając na uwadze rosnący wpływ i znaczenie public relations, członkowie ICCO zobowiązują się do przestrzegania następujących 10 zasad:

  1. Pracować etycznie, z uwzględnieniem interesu publicznego.
  2. W praktyce public relations i szeroko rozumianej komunikacji stosować najwyższe standardy profesjonalne (i etyczne).
  3. Okazywać poszanowanie prawdzie i zwracać szczególną uwagę na przejrzystość działań i uczciwość relacji ze współpracownikami, mediami oraz wobec społeczeństwa/opinii publicznej.
  4. Pracować ze zwracaniem szczególnej uwagi na dochowanie poufności informacji, aby chronić prawo do prywatności klientów, organizacji oraz instytucji.
  5. Będąc reprezentantem branży i środowiska public relations, pracować ze świadomością współodpowiedzialności za reputację profesji.
  6. Dbać o transparentność podejmowanych działań, w szczególności co do reprezentowanych interesów i sponsorów idei. Nigdy nie stosować nieuczciwych praktyk, takich jak „astroturfing”.
  7. Pracować ze świadomością potęgi mediów społecznościowych i korzystać z nich z odpowiedzialnością za publikowane treści.
  8. Unikać/Nie brać udziału w tworzeniu i w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, tzw. fake news.
  9. Pracować zgodnie z Kodeksem Postępowania Stowarzyszenia, pamiętając o odpowiednich regułach obowiązujących w innych państwach i organizacjach. Zawsze okazywać szacunek cechujący profesjonalistę
  10. Wykonując obowiązki zawodowe wystrzegać się jakiejkolwiek formy dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

Zachęcamy państwa członkowskie i organizacje zrzeszone w ICCO, oraz osoby niebędące członkami i inne społeczności profesjonalistów public relations, aby przyłączyły się do postępowania według tych zasad i ich promocji wśród praktyków.