ZFPR

Zarząd

Grzegorz Szczepański Prezes Zarządu
Sebastian Stępak Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Bacińska Wiceprezes Zarządu
Hanna Waśko Wiceprezes Zarządu
Michał Olbrychowski Wiceprezes Zarządu
Przemysław Włoszycki Skarbnik

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

Przemysław MitraszewskiPrzewodniczący Rady
Tomasz AlberskiZastępca Przewodniczącego Rady
Adam Jarosz – Sekretarz
Alicja Wysocka-Świtała
Anna Watza
Mariusz Pleban