ZFPR

Zarząd

Grzegorz Szczepański Prezes Zarządu
Sebastian Stępak Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Bacińska Wiceprezes Zarządu
Przemysław Włoszycki Skarbnik

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

Przemysław Mitraszewski - Przewodniczący Rady
Tomasz Podolak
Tomasz Alberski
Norbert Ofmański