Historia – ZFPR.PL

ZFPR

Historia Związku rozpoczyna się 1 czerwca 2000 r., kiedy 10 czołowych polskich firm PR zawiązało koalicję, podpisując deklarację na rzecz profesjonalnej praktyki PR. Związek Firm Public Relations zyskał osobność prawną w 2001 r.

Deklaracja koalicji na rzecz profesjonalnej praktyki PR
Uznając pilną potrzebę profesjonalizacji usług public relations w Polsce, uczestnicy Koalicji deklarują, że będą podejmować wspólne wysiłki w celu umocnienia pozycji tego zawodu w naszym kraju oraz utrzymania wysokich standardów etycznych i moralnych realizowanych działań.

Sygnatariusze Deklaracji wierzą również, że dzięki współdziałaniu liderów polskiego rynku public relations stosunki tej branży z Klientami i środkami masowego przekazu będą oparte na partnerstwie i wzajemnym szacunku.

Uczestnicy Koalicji są w pełni świadomi wrażliwości mediów na sposób i treść przekazywanych im informacji, a w szczególności – ich wiarygodność i rzeczowość. Dlatego będą czynić wszystko, aby informacje te odpowiadały potrzebom mediów, zawierały fakty i były aktualne. Będą także starać się, aby media otrzymywały niezwłocznie odpowiedzi na pytania i aby mogły uzyskać dodatkowe wypowiedzi wiążące się z tymi informacjami.

Dostrzegając konieczność stworzenia platformy profesjonalnego współdziałania Klientów, praktyków public relations i środków masowego przekazu, uczestnicy Koalicji deklarują również, że:

  • dołożą starań w celu utrwalenia wysokich standardów etycznych w zawodzie public relations w Polsce; w tym powołają odpowiednie mechanizmy kontrolne i dyscyplinujące,
  • będą zwalczali przypadki świadomego dezinformowania mediów, wypaczania faktów, rozsyłania anonimów i innych działań nie licujących z godnością naszego zawodu,
  • będą zwalczali wszelkie pośrednie i bezpośrednie próby korumpowania środków masowego przekazu, instytucji i organizacji państwowych, gospodarczych i społecznych, jak udzielanie gratyfikacji finansowych i rzeczowych w zamian za zamieszczenie publikacji czy inne pożądane działania,
  • zachowają poufność komunikacji ze swoimi Klientami w trakcie współpracy oraz w uzgodnionym okresie po jej ustaniu,
  • nie będą podejmowali współpracy z firmami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec swoich Klientów bez wyraźnej zgody tych ostatnich.

Żaden z sygnatariuszy Deklaracji nie będzie naruszał dobrego imienia i reputacji innego członka Koalicji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszej deklaracji przez jednego z jej sygnatariuszy, zostanie on niezwłocznie wykluczony z grona Koalicji.