Public Affairs – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Public Affairs

Wykładowcy: Opis kursu:

Działania Public Affairs, ukierunkowane na budowę i utrzymanie relacji z kluczowymi interesariuszami, to istotny obszar działań w każdej organizacji. Sposób zarzadzania takimi relacjami – szczególnie w przypadku otoczenia regulacyjnego i decydentów - może wpływać na kwestie reputacyjne, operacyjne oraz biznesowe. Dotyczy to zarówno wprowadzania na rynek nowych produktów, lokowania inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych czy przemysłowych jak też bieżącego funkcjonowania organizacji i jej relacji z organami państwowymi i samorządowymi.
Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają takie elementy Public Affairs jak:
• Definicja i modele działań
• Kategorie interesariuszy w procesach Public Affairs i ich specyfikę
• Najważniejsze narzędzia i działania działań
• Regulacje i praktyki w zakresie działań
Zajęcia będą też obejmować omówienie case studies oraz dyskusje w grupach.
Absolwent modułu będzie mógł wykorzystać i zastosować nabytą wiedzę w przypadku pojawianie się w organizacji wyzwania związanego z obszarem Public Affairs. Będzie mógł dokonać wstępnej analizy sytuacji, wykonać mapę interesariuszy i zaproponować kierunek działań lub też dobór potencjalnych partnerów dla takich działań. Jednocześnie absolwent będzie świadomy regulacji i standardów związanych z działaniami Public Affairs, co pozwoli zniwelować potencjalne ryzyka związane z tego typu aktywnościami w ramach organizacji/projektu.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Absolwent kursu poznaje pojęcia i terminologie związaną z definicjami, koncepcjami oraz narzędziami Public Affairs, m.in.:
• Government relations;
• Parliamentary relations;
• Self-government relations;
• Monitoring legislacyjny;
• Mapowanie interesariuszy;
• Lobbing w modelu pluralistycznym;
• Lobbing w modelu korporatywistycznym;
• Konsultacje społeczne.

Umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:
• dokonać doboru źródeł na podstawie których może dokonać oceny sytuacji politycznej czy regulacyjnej dla danego zagadnienia/wyzwania;
• dokonać wstępnego mapowania interesariuszy istotnych w kontekście konkretnych projektów Public Affairs.
a dzięki temu
• wstępnie ocenić potrzebę/potencjał Public Affairs dla danego zagadnienia/wyzwania;
• zaproponować kierunki działań oraz rodzaj narzędzi, które mogą być wzięte pod uwagę przy planowaniu Public Affairs dla danego zagadnienia/wyzwania.
Absolwent modułu będzie mógł wykorzystać i zastosować nabytą wiedzę w przypadku pojawianie się w organizacji wyzwania związanego z obszarem Public Affairs. Będzie mógł dokonać wstępnej analizy sytuacji, wykonać mapę interesariuszy i zaproponować kierunek działań lub też dobór potencjalnych partnerów dla takich działań. Jednocześnie absolwent będzie świadomy regulacji i standardów związanych z działaniami Public Affairs, co pozwoli zniwelować potencjalne ryzyka związane z tego typu aktywnościami w ramach organizacji/projektu.

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• rozpoznaje interesariuszy dla danego projektu i identyfikuje ich możliwe nastawienie;
• jest świadomy ryzyk reputacyjnych i prawnych związanych z niewłaściwym prowadzeniem działań Public Affairs;
• może pełnić rolę osoby wspierający tego typu projekty w ramach danej organizacji;
• może w ramach organizacji – we współpracy z działem prawnym – dokonywać monitoringu / zmian instytucjonalnych na rynku, które mogą oddziaływać na organizacji.

Treści programowe:

1. Definicje, historia i modele Public Affairs
• Ewolucja i perspektywy sektora i PA w Polsce;
• Rozróżnienie PR, PA i Lobbingu;
• Modele działań PA/lobbingowych (lobbing pasywny, aktywny, merytoryczny);
2. Grupy docelowe działań Public Affairs
• Administracja rządowa;
• Władza ustawodawcza (Parlament);
• Administracja samorządowe;
3. Podmioty aktywne w obszarach Public Affairs
• Umiejscowienie PA w organizacji (firmy);
• Podmioty wyspecjalizowane w działań PA;
4. Narzędzia i działania w ramach Public Affairs:
• Analiza otoczenia politycznego i regulacyjnego;
• Monitoring legislacyjny;
• Mapowanie interesariuszy;
• Zarzadzanie relacjami z interesariuszami;
• Lobbing;
• Kampanie informacyjne;
• Konsultacje społeczne;
5. Regulacje prawne i dobre praktyki dot. Public Affairs/Lobbingu w Polsce oraz w wybranych krajach (Niemcy, USA, Wielka Brytania).

Sposób prowadzenia zajęć:

Podstawowa część zajęć ma formę wykładu opartego o prezentację z bieżącym prezentowaniem przykładów z polskiego i międzynarodowego rynku oraz możliwością dyskusji.
Ostatnia część zajęć to ćwiczenie i praca w grupach angażujące wszystkich uczestników.
• Przekazanie wiedzy i zasad - 65% czasu;
• Case studies – 10% czasu;
• Ćwiczenia/ Case study do rozwiązania - 15% czasu;
• Konsultacje, dyskusja - 10% czasu;

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Bliskie tematycznie lub łączące się logicznie oraz poprzez realny kontekst biznesowy z opisywanym modułem są następujące inne moduły kursu:
• strategie w PR;
• PR korporacyjny;
• relacje z mediami;
• CSR/dialog z interesariuszami.<br

Literatura:

• K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006,
• Kubiak (2013) Lobbing w polskim prawie i praktyce "Annales. Etyka w życiu gospodarczym. vol. 16", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
• B. Rozwadowska Public Relations – teoria, praktyka, perspektywa, Studio Emka, Warszawa 2002

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Szkolenia specjalistyczne poświęcone Public Affairs, monitoringowi legislacyjnymi.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Założeniem prezentowanych podczas spotkania Case Studies bedzie zwrócenie uwagi słuchaczy na takie elementy jak:
• ryzyka reputacyjne związane niewłaściwym (nieetycznym) przeprowadzeniem działań Public Affairs;
• konieczności dokładnego dopasowania strategii oraz taktyk do rodzaju zagadnienia (analiza to podstawa);
• benefity krótko i długookresowe dla organizacji związane z prowadzonymi poprawnie działaniami Public Affairs.
Dobór case studies będzie dotyczył zarówno przykładów historycznych jak i aktualnych. Ze względu na rodzaj działań w wybranych przypadkach nie będzie ujawniania firma/organizacji która je przeprowadzała ale zostanie przedstawiony jedynie mechanizm działania.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.