Public Affairs jako kluczowy element relacji z interesariuszami – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Public Affairs jako kluczowy element relacji z interesariuszami

Wykładowcy: Opis kursu:

Działania Public Affairs, ukierunkowane na budowę i utrzymanie relacji z kluczowymi interesariuszami, to istotny obszar działań w każdej organizacji. Sposób zarzadzania takimi relacjami – szczególnie w przypadku otoczenia regulacyjnego i decydentów - może wpływać na kwestie reputacyjne, operacyjne oraz biznesowe. Dotyczy to zarówno wprowadzania na rynek nowych produktów, lokowania inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych czy przemysłowych jak też bieżącego funkcjonowania organizacji i jej relacji z organami państwowymi i samorządowymi.
Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają takie elementy Public Affairs jak:
• Definicja i modele działań
• Kategorie interesariuszy w procesach Public Affairs i ich specyfikę
• Najważniejsze narzędzia i działania działań
• Regulacje i praktyki w zakresie działań
Zajęcia będą też obejmować omówienie case studies oraz dyskusje w grupach.
Absolwent modułu będzie mógł wykorzystać i zastosować nabytą wiedzę w przypadku pojawianie się w organizacji wyzwania związanego z obszarem Public Affairs. Będzie mógł dokonać wstępnej analizy sytuacji, wykonać mapę interesariuszy i zaproponować kierunek działań lub też dobór potencjalnych partnerów dla takich działań. Jednocześnie absolwent będzie świadomy regulacji i standardów związanych z działaniami Public Affairs, co pozwoli zniwelować potencjalne ryzyka związane z tego typu aktywnościami w ramach organizacji/projektu.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

brak

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

Absolwent kursu poznaje pojęcia i terminologie związaną z definicjami, koncepcjami oraz narzędziami Public Affairs, m.in.:
• Government relations;
• Parliamentary relations;
• Self-government relations;
• Monitoring legislacyjny;
• Mapowanie interesariuszy;
• Lobbing w modelu pluralistycznym;
• Lobbing w modelu korporatywistycznym;
• Konsultacje społeczne.

Umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:
• dokonać doboru źródeł na podstawie których może dokonać oceny sytuacji politycznej czy regulacyjnej dla danego zagadnienia/wyzwania;
• dokonać wstępnego mapowania interesariuszy istotnych w kontekście konkretnych projektów Public Affairs.
a dzięki temu
• wstępnie ocenić potrzebę/potencjał Public Affairs dla danego zagadnienia/wyzwania;
• zaproponować kierunki działań oraz rodzaj narzędzi które mogą być wzięte pod uwagę planowani plany Public Affairs dla danego zagadnienia/wyzwania.
Absolwent modułu będzie mógł wykorzystać i zastosować nabytą wiedzę w przypadku pojawianie się w organizacji wyzwania związanego z obszarem Public Affairs. Będzie mógł dokonać wstępnej analizy sytuacji, wykonać mapę interesariuszy i zaproponować kierunek działań lub też dobór potencjalnych partnerów dla takich działań. Jednocześnie absolwent będzie świadomy regulacji i standardów związanych z działaniami Public Affairs, co pozwoli zniwelować potencjalne ryzyka związane z tego typu aktywnościami w ramach organizacji/projektu.

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• rozpoznaje interesariuszy dla danego projektu i identyfikuje ich możliwe nastawienie;
• jest świadomy ryzyk reputacyjnych i prawnych związanych z niewłaściwym prowadzeniem działań Public Affairs;
• może pełnić rolę osoby wspierający tego typu projekty w ramach danej organizacji;
• może w ramach organizacji – we współpracy z działem prawnym – dokonywać monitoringu / zmian instytucjonalnych na rynku, które mogą oddziaływać na organizacji.

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
1. Definicje, historia i modele Public Affairs
• Ewolucja i perspektywy sektora i PA w Polsce;
• Rozróżnienie PR, PA i Lobbingu;
• Modele działań PA/lobbingowych (lobbing pasywny, aktywny, merytoryczny);
2. Grupy docelowe działań Public Affairs
• Administracja rządowa;
• Władza ustawodawcza (Parlament);
• Administracja samorządowe;
3. Podmioty aktywne w obszarach Public Affairs
• Umiejscowienie PA w organizacji (firmy);
• Podmioty wyspecjalizowane w działań PA;
4. Narzędzia i działania w ramach Public Affairs:
• Analiza otoczenia politycznego i regulacyjnego;
• Monitoring legislacyjny;
• Mapowanie interesariuszy;
• Zarzadzanie relacjami z interesariuszami;
• Lobbing;
• Kampanie informacyjne;
• Konsultacje społeczne;
5. Regulacje prawne i dobre praktyki dot. Public Affairs/Lobbingu w Polsce oraz w wybranych krajach (Niemcy, USA, Wielka Brytania).

Sposób zaliczania zajęć:

Aktywność podczas zajęć/uczestniczenie w ćwiczeniach/pracy warsztatowej.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.