Wstęp do PR i Marketingu zintegrowanego – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Wstęp do PR i Marketingu zintegrowanego

Wykładowcy: Opis kursu:

Moduł stanowi pierwszą, wprowadzającą część kursu Akademii London School of Public Relations i stanowi wstęp do modułu „Strategia komunikacji w teorii i praktyce”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się, z zaprezentowaną w sposób przystępny, niezbędną teorią związaną z dziedziną public relations, marketingu oraz dynamicznie rozwijającego się, szeroko pojmowanego obszaru komunikacji. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się i poukładanie podstawowej wiedzy dotyczącej public relations i komunikacji zintegrowanej. W ramach programu uczestnicy zapoznają się z najbardziej aktualnymi trendami komunikacyjnymi, poznają inspirujące i wyznaczające kierunki rozwoju polskie i międzynarodowe kampanie. Zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia pozwalające zrozumieć wagę i rolę myślenia o komunikacji w sposób strategiczny oraz rolę komunikacji zintegrowanej w budowaniu pozycji na rynku.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Uczestnik poznaje niezbędne pojęcia i definicje związane z obszarem public relations oraz komunikacji zintegrowanej, takie jak:
• różne sposoby definiowania i rozumienia terminu public relations
• marketing
• content marketing
• SEM/SEO
• marketing zintegrowany
• kampania 360 stopni
Zapoznaje się z obecnymi zmianami oraz trendami w obszarze szeroko pojmowanej komunikacji oraz public relations, m.in.
• storytelling
• fake news
• content production
• video boom
• interaktywność & zaangażowanie
• botyzacja
Poznaje przykłady znanych i inspirujących kampanii komunikacyjnych z Polski oraz innych krajów, które były wyróżniane w ramach Cannes Lions Awards. Uczy się rozpoznawać istotne elementy kampanii komunikacyjnych, takich jak: analiza tematu, grupa docelowa, big idea, główny przekaz. Zapoznaje się z takimi obszarami działań public relations, jak m.in. PR korporacyjny, produktowy, B2B, B2C, employer branding, komunikacja kryzysowa, public affairs oraz zmieniającym się sposobem podejścia do działań komunikacyjnych zmierzającym do integracji działań z różnych obszarów komunikacyjnych. Uczestnik zapoznaje się również z podstawowym obszarem związanym zagadnieniem tworzenia w obszarze PR tj. z kreatywnością i tym jak w sposób świadomy i twórczy wykorzystywać możliwości swojego mózgu.

Umiejętności:

Dzięki uczestnictwu w zajęciach absolwenci zyskują umiejętność rozróżniania i nazywania wybranych działań w obszarze komunikacji, są w stanie wyjaśnić różnicę i przedstawić charakterystykę nowych elementów współtworzących dzisiejszy obraz rynku komunikacyjnego, umieją zidentyfikować i nazwać obecne trendy komunikacyjne. W części praktycznej nabywają umiejętności myślenia i planowania strategicznego funkcji komunikacyjnych.

Zawodowe kompetencje:

Uczestnik potrafi współpracować w grupie w procesie planowania, wspólnego podejmowania decyzji i wyboru najlepszych rozwiązań, umie wysłuchiwać opinii innych i argumentować swoje wybory, uczy się również prezentować to, co zostało wypracowane pozostałym uczestnikom.

Treści programowe:

Zakres tematyczny wykładu:
1. Poznanie i dyskusja o tym, czym jest, i jak jest rozumiane public relations i pokrewne obszary komunikacyjne
• omówienie definicji PR i jej aktualności w obecnych czasach
• omówienie definicji marketingu, w tym content marketingu, SEM&SEO
• marketing zintergrowany, marketing 360 stopni
2. Zapoznanie się i omówienie case studies kampanii nagradzanych w ramach Cannes Lions Awards
• przedstawienie głównych kryteriów oceny w Cannes Lions
• prezentacja case studies w formie krótkich prezentacji filmowych
• dyskusja na temat powodów przyznania nagrody poszczególnym projektom
• identyfikacja kluczowych elementów kampanii stanowiących o ich sukcesie
3. Trendy w rozwoju współczesnej komunikacji
• kierunki generalnych zmian w obszarze komunikacji
• taboidyzacja i informacje różnych prędkości i głębokości
• problem fake news i sposobów radzenia sobie z nimi
• podejście storytellingowe
• technologie w komunikacji
• budowanie własnych kanałów komunikacji
• rozkwit video
• istotność interaktywności, zaangażowania, doświadczania, współuczestniczenia i współtworzenia
• botyzacja
4. Główne obszary działań PR i podejście do nich
• omówienie różnych zakresów działań PR, jak np. PR w obszarze B2B i B2C
• model PESO
• przedstawienie róznych sposobów podejścia do segmentacji sektorowej i specjalizacji tematycznej w obszarze PR
5. Ćwiczenie w zakresie zarządzania procesem w ramach działania w modelu komunikacji zintegrowanej
6. Kreatywność, jak ją rozwijać i jak z nią pracować
• rozumienie kreatywności
• sposoby działania mózgu
• rodzaje typów kreatywnych
• modele pracy w zakresie kreatywności
• ćwiczenie w zakresie prowadzonej sesji kreatywnej
7. Omówienie przykładowego briefu na działania PR

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia są prowadzone w formie mini wykładów, przeplatanych prezentacją case studies – analiza materiałów video, wzbogacane drobnymi ćwiczeniami angażującymi uczestników, dzieleniem się wiedzą w grupie oraz zadaniami do realizacji w podgrupach, m.in. ćwiczenie w grupach pozwalające na zrozumienie czym jest podejście do zarządzania w modelu komunikacji zintegrowanej. Wykorzystywane pomoce: prezentacja ppt, prezentacje video, w pracach grupowych wykorzystanie flipchartów.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Warto poszukać własnych przykładów ciekawych kampanii komunikacyjnych, które z jakiegoś powodu zwróciły uwagę studenta (możliwość omówienia podczas zajęć).

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Moduł „Strategia komunikacji w teorii i praktyce” – rekomendowany jako integralna część kształcenia, moduł „Komunikacja kryzysowa” oraz w ograniczonym stopniu wszystkie pozostałe moduły Akademii LSPR.

Literatura:

„Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków”, case studies – Cannes Lions, case studies „Złote Spinacze”

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Moduł „Strategia komunikacji w teorii i praktyce” – rekomendowany jako integralna część kształcenia, moduł „Komunikacja kryzysowa”, inne moduły w zależności od indywidualnych potrzeb,

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

W trakcie zajęć wykorzystywane są case studies pochodzące przede wszystkim z konkursu Cannes Lions, które pokazują istotę tworzenia strategicznych i kreatywnych kampanii oraz scenariusz stworzony specjalnie na potrzebę zajęć w celu zrozumienia ról i niezbędnych funkcji w ramach pracy w obszarze komunikacji.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.