Wprowadzenie do PR korporacyjnego – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Wprowadzenie do PR korporacyjnego

Wykładowcy: Opis kursu:

Ostatnia dekada w komunikacji koncentrowała się na budowaniu i komunikacji marki produktowej w relacji z klientem. Dzisiaj coraz istotniejszą rolę zaczyna odrywać marka korporacyjna czyli reputacja przedsiębiorstwa, które stoi za marką produktową. Klienci, influencerzy, media, organizacje społeczne, potencjalni pracownicy w coraz większym stopniu chcą wiedzieć w jakich warunkach, w oparciu o jakie zasady i wartości działają firmy. Rozwój technologii, powszechność mediów społecznościowych zmuszają firmę do pełnej transparentności. Co więcej w dobie deficytu autorytetów, odpowiedzialnych liderów politycznych, wszechobecnego populizmu i polaryzacji społeczeństwa oczy opinii publicznej kierują się w stronę biznesu jako tych, którzy powinni silnie angażować się w rozwiązywanie aktualnych problemów. Jak zatem w sposób strategiczny planować i utrwalać w otoczeniu pożądany wizerunek przedsiębiorstwa? Jak skutecznie budować reputację marki, w świecie, w którym o wartości firmy świadczy nie liczba fabryk czy stanów magazynowych, ale zaufanie do marki przedsiębiorstwa, którego mozolnie budowana reputacja w sekundzie może runąć jak domek z kart w wyniku plotki lub zmasowanego ataku hejterskiego? W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest PR korporacyjny, dlaczego w dzisiejszych czasach stały dialog firmy z otoczeniem to nie tylko miły dodatek do marketingu, ale konieczność, jakie wartości powinna wyznawać / prezentować organizacja w obliczu zmieniających się i rosnących oczekiwań ze strony otoczenia. W praktycznym ujęciu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z istotą PR korporacyjnego, jego celami czy funkcją jaką pełni we wspieraniu codziennej działalności biznesowej. Studenci dowiedzą się także, w czym może pomóc PR korporacyjny oraz będą mieli okazję poznać podstawowe zagadnienia związane z konstrukcją strategii komunikacji korporacyjnej.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Po zakończeniu modułu absolwent posiada podstawową wiedzę w poniższym zakresie:
• podstawowe pojęcia/definicje w obszarze PR korporacyjnegom.in. strategia i kanały komunikacji, message house, kluczowe przesłania, oficjalne stanowiska, white paper, raport zintegrowany,
• aktualne trendy dotyczące komunikacji korporacyjnej w relacji do postaw i oczekiwań społecznych, czy zmieniających się okoliczności zewnętrznych (tj. np. specyfika dzisiejszego ekosystemu mediów czy dynamika zmian w dziedzinie technologii)
• obszary i przyczyny dla których, PR korporacyjny powinien stanowić funkcję wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem
• rola i umiejscowienie PR korporacyjnego w organizacji
• kluczowe elementy, jakie powinna uwzględniać strategia komunikacji korporacyjnej firmy
• podstawowe zasady codziennego prowadzenia komunikacji korporacyjnej

Umiejętności:

Po zakończeniu modułu absolwent potrafi:
• przeanalizować w sposób merytoryczny strategię komunikacji przedsiębiorstwa i ocenić adekwatność prowadzonych działań
• wziąć udział (przy wsparciu wyspecjalizowanego doradcy) w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacji korporacyjnej,
• przy planowaniu komunikacji korporacyjnej zidentyfikować i uwzględnić aktualne trendy, wyzwania oraz oczekiwania społeczne, które determinują konieczność transparentnej i otwartej komunikacji,
• uzasadnić konieczność prowadzenia komunikacji korporacyjnej w oparciu o identyfikację obszarów, w których PR korporacyjny wspiera prowadzenie działalności operacyjnej.

Zawodowe kompetencje:

Uczestnik modułu rozumie aktualne wyzwania i trendy w nowoczesnej komunikacji oraz jest gotów do uwzględniania ich w opracowywaniu planów komunikacji korporacyjnej. Gotów jest także do zespołowej pracy nad konstrukcją i wdrożeniem strategii PR korporacyjnego .Zdobyte kompetencje umożliwiają samodzielne przygotowanie propozycji kluczowych przesłań, opracowanie podstawowych stanowisk firmy, przygotowanie draftu Q&A.

Treści programowe:

BLOK 1
Istota komunikacji korporacyjnej i wyzwania nowoczesnego PR korporacyjnego
1. Zmieniające się oczekiwania społeczne wobec biznesu i erozja zaufania do autorytetów
2. Nowe formy komunikacji i wywierania wpływu na otoczenie – jak firma musi dostosowywać się do wyzwań w tym zakresie
3. Jak w praktyczny sposób uwzględniać wyzwania zmieniającego się świata w komunikacji korporacyjnej? Na co zwracać uwagę, kiedy prowadzimy komunikację w imieniu firmy?
4. Co to jest PR korporacyjny – definicje i cele
5. Zaufanie i reputacja firmy – jak skuteczne i długofalowe działania komunikacyjne mogą przełożyć się na wartość marki?
6. Funkcja PR w dzisiejszym przedsiębiorstwie – jakie cele i obszary może wesprzeć komunikacja korporacyjna, w czym może pomóc współczesnej firmie i dlaczego?
BLOK 2
Jak budować i realizować strategię PR korporacyjnego?
1. Diagnoza sytuacji wyjściowej, analiza wyzwań i trendów biznesowych vs oczekiwania społeczne i aktualny wizerunek marki / firmy / organizacji
2. Określenie celów komunikacyjnych
3. Do kogo mówimy czyli konieczność zdefiniowania szczegółowych grup odbiorców
4. Jak krok po kroku opracowywać strategię komunikacji?
5. Strategia vs. taktyka czyli kiedy zacząć myśleć o narzędziach i pomysłach
6. Programowanie i wdrożenie strategii
7. Plany, harmonogramy, budżetowanie
8. KPI, sposoby oceny skuteczności działań komunikacyjnych
BLOK 3
Strategia PR korporacyjnego w praktyce
1. Zajęcia warsztatowe – zadaniem uczestników jest opracowanie oraz przedstawienie głównych elementów strategii komunikacji (praca w zespołach) w oparciu o przedstawiony przez wykładowcę brief

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny: w trakcie dwóch pierwszych bloków wykładowca przekazuje wiedzę w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków i praktycznymi przykładami oraz dyskusję ze studentami. Trzeci blok ma charakter stricte warsztatowy, gdzie zadaniem studentów jest opracowanie oraz omówienie zadania w czasie zajęć (zadanie w oparciu o brief przedstawiony przez wykładowcę w trakcie zajęć).

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami
Komunikacja wewnętrzna

Literatura:

Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Joep P. Cornelissen
New Strategies for Reputation Management , Andrew Griffin

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.