Komunikacja wewnętrzna – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Komunikacja wewnętrzna

Wykładowcy: Opis kursu:

Zarządzanie procesami w firmach, przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i technologii, powinno dziś przebiegać bardzo sprawnie. Jednak liczba oraz dynamika zmian zachodzących obecnie na rynku, jeszcze nigdy nie miały takiej skali. Jak w tym wszystkim odnajduje się pracownik, a jak pracodawca? Kapitał ludzki nie był dotychczas doceniony tak jak teraz. Firmy zmieniają narrację i mówią o swoich talentach, pracodawcy odkrywają i rozwijają w zespołach kompetencje przyszłości. Inwestują w komfort przeistaczają warunki pracy w stacjonarne i zdalne miejsca rozwoju. Do tego dochodzą zmiany demograficzne i firmy, które mają za sobą wyzwania związane z młodym pokoleniem kadr, przestawiają systemy HR na silversów. Te i inne wyzwania uzupełnione o codzienne projekty funkcjonowania firmy, mają wpływ na efektywność realizowania strategii biznesowej. Nie da się tego zrobić bez zaangażowania ludzi we wspólne cele. Dlatego już dziś warto dowiedzieć się:
Jak budować zaangażowanie w erze pracownika i chaosu komunikacyjnego?
Kto powinien wziąć odpowiedzialność za przepływ informacji w firmie i jak tym sprawnie zarządzać?
Czy regularne przekazywanie komunikatów pracownikom wystarczy, żeby byli dobrze poinformowani?
Jak i po co tworzyć angażujące treści, dialog i interakcje z pracownikami?
W jakim stopniu technologie wpływają na sposoby komunikowania?
Ile zyskuje firma, a ile pracownik na dobrze zorganizowanym procesie komunikacji?
Jak radzić sobie z plotką, fejkiem i jakie czynniki utrudniają nawet bardzo dobrze zaplanowaną komunikację?
Skąd wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku?
Jak diagnozować nieefektywną komunikację wewnętrzną?
Jaki wpływ ma Leadership i personal brandin na odpowiedzialność managerów?
Czym jest Employer branding w kategoriach sukcesu biznesowego w percepcji pracowników?

Liczba godzin:

3x45min

Poziom kursu:

podstawowy / średnio zaawansowany

Wiedza:

W ramach kursu uczestnik pozna:
• rolę komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem modelu pracy hybrydowej
• etapy budowania kw w firmie: określanie celów, grup, przekazu
• tworzenie strategii od planowania do wdrożenia i realizacji
• zasady prawidłowego funkcjonowania komunikacji wewnętrznej
• bariery i czynniki mające wpływ na blokowanie efektywności przepływu informacji
• sposoby weryfikacji skuteczności realizowanych działań
• narzędzia są najchętniej stosowane zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców
• strategie komunikowania zmian w organizacji
• Uczestnik zapozna się z przykładami działań czołowych firm na rynku i dowie się w jaki sposób cele biznesowe mogą być realizowane w oparciu zintegrowane programy kw.

Umiejętności:

Po zajęciach uczestnik będzie wiedział:
• jak przeprowadzić audyt komunikacji wewnętrznej w firmie
• jak wyznaczać cele działań komunikacyjnych
• jak konstruować przekaz z uwzględnieniem różnych grup docelowych
• jak dobrać narzędzia do skutecznego komunikowania
• jak budować dialog i relacje wewnątrz organizacji
• jak konstruować plany i matryce działań komunikacyjnych
• jak mierzyć efekty i wprowadzać kolejne kroki działań

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu kursu absolwent:
• identyfikuje właściwe procesy skutecznego komunikowania wewnątrz firmy
• definiuje i kategoryzuje wartościowe treści z punktu widzenia interesariuszy
• dobiera narzędzia stosowne do przekazu
• potrafi angażować współpracowników w istotne dla firmy projekty
• aktywnie włącza się i usprawnia procesy komunikacyjne w firmie
• zna zasady mierzalności efektów i potrafi uzyskać informację zwrotną na temat zakładanych celów
• może uczestniczyć w planowaniu strategii komunikacji wewnętrznej w firmie

Treści programowe:

STATEGIA KOMUNIKACJI JAKO KLUCZ DO REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH FIRMY
• Istota, rola i korzyści komunikacji wewnętrznej. Komunikacja jako funkcja zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie
• Cele: co chcemy osiągnąć
• Grupy odbiorców: do kogo mówimy
• Rodzaje komunikacji wewnętrznej: bezpośrednia, pośrednia, formalna, nieformalna, jednokierunkowa i dwukierunkowa
• Strategia i proces: od diagnozy do skutecznych działań komunikacyjnych
• Treści i Narzędzia: skuteczność tradycyjnych form kontaktu vs innowacyjne metody dotarcia
• Efektywność i mierzalność

WYZWANIA NA DRODZE DO EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
• Bariery: odmienność postrzegania, nieprecyzyjne komunikaty, brak zaufania, nieprawidłowo skonstruowane treści, zły dobór nadawcy, niekonsekwencja
• Jak diagnozować nieefektywną komunikację wewnętrzną
• Leadership i presonal branding: wpływ i odpowiedzialność managerów
• Employer branding: sukces biznesowy w percepcji pracowników
• Komunikacja wewnętrzna w komunikacji kryzysowej

Sposób prowadzenia zajęć:

Wykład oparty o prezentację z możliwością dyskusji oraz ćwiczeniami praktycznymi. Przedstawiane są case studies oraz materiały i przykłady, które podlegają analizie.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Wstęp do Public Relations i Marketingu zintegrowanego, Content Marketing, Strategia komunikacji w praktyce, Wstęp do PR korporacyjnego, Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych

Literatura:

1. Bill Quirke, KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA KROK PO KROKU (2011)
2. Laszlo Bock, PRACA RZĄDZI (2015)
3. Urszula Kandefer, Grzegorz Mazurek, INTRANET (2019)
4. Magdalena Rzemieniak, Katarzyna Kamińska, WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (2012)
5. Klaudia Smoląg, Beata Ślusarczyk, KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – INNOWACYJNY ASPEKT WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ (2018)

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Według zainteresowań uczestniczek i uczestników.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.