Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i podstawy dialogu z interesariuszami

Wykładowcy: Opis kursu:

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Dowiedzą się, czym jest zrównoważony rozwój i w jaki sposób można wprowadzić tę strategię do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju. Otrzymają niezbędną wiedzę na temat standardów, zasad i dyrektyw regulujących CSR. Poznają organizacje, inicjatywy, rankingi i konkursy branżowe. Wyjaśnią, kim są interesariusze i dlaczego planując działania CSR należy z nimi rozmawiać. Zmierzą się z mitami dotyczącymi CSR, omawiając różnice między CSR a PR, sponsoringiem czy marketingiem. Otrzymają zestaw dobrych praktyk wdrożeń strategii CSR w różnych organizacjach oraz przegląd najciekawszych kampanii społecznych. Uczestnicy zastanowią się także nad przyszłością CSR – głównymi wyzwaniami, jakie wiążą się z odpowiedzialnością społeczną biznesu w związku z rozwojem nowych technologii oraz jak gospodarka oparta na innowacjach, przyszłe pokolenia i nowe potrzeby społeczne wpłyną na CSR w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Wiedza:

Definicje i pojęcia:
• Społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR)
• Zrównoważony rozwój
• Dialog społeczny
• Interesariusze
• CSR a PR, sponsoring, marketing społecznie zaangażowany (CRM)
• Raportowanie pozafinansowe
Nomy, dyrektywy, standardy:
• Norma AA1000
• Norma ISO 26000
• Norma ISO 20121
• Dyrektywa 2014/95/UE
• Global Reporting Initiative (GRI)
• Standard Minimum Programu Etycznego UNGC
• Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDGs)
• Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050
• Biała Księga Komisji Europejskiej 2002
Organizacje kluczowe dla CSR:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
• United Nations Global Compact (UNGC)
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
Rankingi, konkursy, wydarzenia CSR:
• Targi CSR FOB
• Konkurs Raporty Społeczne FOB
• Ranking Odpowiedzialnych firm DGP
• Listki Polityki

Umiejętności:

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:
• Zdefiniować rolę CSR
• Wskazać miejsce CSR w organizacji
• Uzasadnić korzyści płynące z wdrożenia strategii CSR
• Odróżnić CSR od innych pokrewnych dyscyplin
• Podać definicję interesariuszy
• Podać zasady dialogu z interesariuszami
• Zidentyfikować interesariuszy dla danej organizacji
• Wymienić główne normy i dyrektywy dot. CSR
• Wymienić standardy raportowania pozafinansowego
• Wskazać najważniejsze wydarzenia CSR
• Rozpoznać skuteczną kampanię społeczną
• Omówić wyzwania, jakie stoją przed CSR w związku ze zmianami społeczno-technologicznymi

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• Jest w stanie realizować podstawowe działania z zakresu CSR w dowolnej organizacji
• Wie, gdzie szukać informacji i jak pogłębiać wiedzę w dziedzinie CSR
• Rozumie rolę CSR, w tym głównych wyzwania dla CSR w przyszłości
• Ma świadomość strategicznej roli CSR w organizacjach
• Jest przekonany o konieczności uczynienia ze strategii CSR niezbędnego elementu strategii biznesowej firmy, jest podstawą przewagi konkurencyjnej oraz wpływa znacząco na reputację
• Potrafi wytłumaczyć, dlaczego CSR powinien być ważną częścią życia publicznego, gospodarczego i społecznego

Treści programowe:

Bloki tematyczne:
1. CSR – co musimy wiedzieć na początek?
• Czym jest CSR – definicje
• Miejsca CSR w organizacji
• CSR a PR, sponsoring, marketing
• Normy, dyrektywy, regulacje
• Raportowanie
• Kluczowe organizacje w Polsce i na świecie
• Osobistości, które wpłynęły na CSR w Polsce i na świecie
• Wydarzenia, rankingi, konkursy
• Ćwiczenia sprawdzające zapamiętanie kluczowych informacji
2. Dialog z interesariuszami
• Kim jest interesariusz
• Jak identyfikować interesariuszy – wskazówki i przykłady
• Dialog jako forma weryfikacji i zaangażowania
• Obszary dialogu z interesariuszami
• Ćwiczenia – mapping interesariuszy oraz plan dialogu
3. CSR – teraźniejszość i przyszłość
• Przykłady najciekawszych kampanii społecznych (projekty nagrodzone w konkursach: Złote Spinacze, Innovation Award, Golden Drum, Cannes Lions, Effie)
• Główne trendy społeczno-technologiczne, które mają wpływ na CSR
• Ćwiczenia – zaprojektowanie kampanii społecznej odpowiadającej na wyzwania przyszłości i możliwe problemy społeczne

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu (prezentacji) wraz z dyskusjami uczestników. Na końcu każdego bloku tematycznego przeprowadzone są ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Zaleca się aby uczestnicy przed szkoleniem zapoznali się na poziomie ogólnym ze stronami internetowymi:
„Odpowiedzialny biznes”
„Global Compact Network Poland”
„Raportowanie społeczne”

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Wstęp do Public Relations i Marketingu zintegrowanego
Analiza problemów i ryzyk w organizacji. Budowanie strategii komunikacji
PR korporacyjny – wprowadzenie

Literatura:

„Odpowiedzialny biznes”
„Global Compact Network Poland”
„Raportowanie społeczne”
„Standard AA1000”
„Standardy GRI”
„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady"
„Ustawa o rachunkowości"
„Sustainable Development Goals"
• Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”
• Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context
• The Responsible Business Trends Report 2018
• 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?
• Magdalena Andrejczuk, Agnieszka, Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Możliwość kontynuowania tematu i pogłębienia wiedzy na szkoleniu specjalistycznym.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

PPG Carlsberg Volvo

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.