Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań public relations – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań public relations

Wykładowcy: Opis kursu:

Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań PR są kluczowymi elementami, aby dokonywać właściwych wyborów i stanowią nie lada wyzwanie. Właściwe zaprojektowanie badań jest z jednej strony podstawą tworzenia skutecznych kampanii PR, z innej zaś może być traktowane jako miernik profesjonalizmu. W trakcie realizacji modułu zostaną omówione różne sposoby badania i określenia skuteczności działań PR. Dokonany zostanie przegląd narzędzi, platform i metodologii.
Cele modułu:
• Określenie zasad przygotowania i prowadzenia badań w PR,
• Przegląd narzędzi pomiaru najczęściej wykorzystywanych w Polsce,
• Trzy poziomy pomiaru efektów działań PR,
• Mierniki efektywności działań PR.

Liczba godzin:

3x45min

Poziom kursu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Absolwent kursu:
• Zna i rozumie rolę badań w klasycznych modelach prowadzenia działań PR (RACE, ROSIE, ROPE)
• Zna i rozumie różnicę pomiędzy badaniem a ewaluacją,
• Potrafi projektować badania w PR,
• Zna platformy i narzędzia Sotrender, Brand24, Google Data Studio, SEM Rush,
• Zna najważniejsze modele pomiaru efektywności działań PR (Valid Metrics Framework/AMEC, Pyramid Model, PESO)

Umiejętności:

Absolwent modułu potrafi:
• prawidłowo określić cel badań,
• prawidłowo dobrać mierniki działań komunikacyjnych
• wskazać mocne i słabe strony najpopularniejszych modeli pomiaru efektywności,
• sformułować tzw. measurement story,
• stworzyć matrycę mierników w swojej organizacji, która stanowi podstawę prawidłowego systemu pomiaru komunikacji.

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu uczestnik:
• celniej określać mierzalne cele,
• umiejętniej wiązać działania komunikacyjne z celami biznesowymi.

Treści programowe:

Badania w PR
• Sens badania komunikacji
• Najpopularniejsze narzędzia do pomiaru komunikacji dostępne w Polsce
• Planowanie badań
• Metody doboru próby
• Techniki i metody badawcze
• Raport z badań
Ewaluacja i pomiar efektywności działań PR
• Cele komunikacyjnych vs cele biznesowe
• Modele pomiaru komunikacji
• Formułowanie measurement story

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, w trakcie którego prezentowane jest studium przypadku. Każdemu modułowi towarzyszą zadania (symulacja sytuacji), które uczestnicy rozwiązują w grupach.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce

Literatura:

1. Badania w Public Relations, Anna Miotk, Difin 2012
2. Barcelona Principles 2.0 – AMEC - https://amecorg.com/barcelona-principles-2-0/ (dostęp na 5.08.2019)
3. Badania i pomiar efektów w public relations, Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Newsline 2010
Pozycje uzupełniające:
4. PR Metrics: How to Measure Public Realtions and Corporate Communication, Jim Macnamara, AMEC 2002

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Wszelkie moduły związane z narzędziami analitycznymi platform online (np. Google Analytics, Facebook Analytics, Google Data Studio).
Biura prasowe online - narzędzia zarządzania i pomiaru skuteczności działań PR.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Przedstawione zostaną przykłady z doświadczenia zawodowego prowadzącego dotyczące badań i narzędzi pomiaru komunikacji.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.