Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań public relations – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań public relations

Wykładowcy: Opis kursu:

Jak określić komunikacyjny „punkt A” oraz jak sprawdzić, czy dzięki naszym działaniom osiągnęliśmy zakładany cel? Czy można w przekonywujący sposób zaprezentować współpracownikom, szefom i klientom efekty realizowanych przez nas działań PR?
Odpowiedzi na powyższe pytania to fundamentalna kwestia dla każdego, kto w sposób profesjonalny i usystematyzowany chce zajmować się komunikacją. W trakcie zajęć będziemy przyglądać się różnym sposobom badania i wykazywania skuteczności działań PR. Podyskutujemy o wadach i zaletach najczęściej stosowanych metod pomiaru oraz przyjrzymy się, jakie aktualnie mamy do dyspozycji narzędzia, platformy i metodologie.
W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę o:
• zasadach przygotowania i prowadzenia badań w PR,
• narzędziach pomiaru najczęściej wykorzystywanych w Polsce,
• trzech poziomach pomiaru efektów działań PR oraz adekwatnych do nich miernikach.
Uzupełnieniem teoretycznej części zajęć są krótkie moduły warsztatowe, w trakcie których uczestnicy będą mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności oraz omówić z prowadzącym (i innymi uczestnikami) wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

brak

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

Absolwent kursu:
• rozumie rolę badań w klasycznych modelach prowadzenia działań PR (RACE, ROSIE, ROPE)
• rozumie różnicę pomiędzy badaniem a ewaluacją,
• zna zasady projektowania badań w PR oraz jest w stanie wybrać technikę i metodę prowadzenia badań adekwatną do sytuacji, w jakiej znajduje się jego organizacja,
• wie, do czego służą platformy i narzędzia Sotrender, Google Data Studio, SEM Rush, Brand24
• zna najważniejsze modele pomiaru efektywności działań PR (Valid Metrics Framework/AMEC, Pyramid Model, PESO)

Umiejętności:

Absolwent modułu potrafi:
• prawidłowo określić cel badań,
• prawidłowo dobrać mierniki działań komunikacyjnych
• wskazać mocne i słabe strony najpopularniejszych modeli pomiaru efektywności,
• sformułować tzw. measurement story,
• stworzyć matrycę mierników w swojej organizacji, która stanowi podstawę prawidłowego systemu pomiaru komunikacji.

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu uczestnik:
• dzięki umiejętności jasnego formułowania mierzalnych celów bardziej efektywnie współpracuje z innymi departamentami organizacji,
• lepiej odnajduje się w roli doradcy/konsultanta, dzięki umiejętności powiązania działań komunikacyjnych z celami biznesowymi,
• dysponuje paletą mierników skuteczności i efektywności działań komunikacyjnych, które są czytelne dla współpracowników z innych obszarów działalności organizacji.

Treści programowe:

Moduł „Badania w PR”
Prowadzący przekaże uczestnikom podstawową wiedzę z zakresu teorii badań, która jest niezbędna do prawidłowej współpracy z wewnętrznym działem badań lub agencją badawczą. Zagadnienia:
• Dlaczego warto badać komunikację?
• Mierzenie zjawisk trudno mierzalnych
• Najpopularniejsze narzędzia do pomiaru komunikacji dostępne w Polsce
• Planowanie badań
• Metody doboru próby
• Techniki i metody badawcze
• Raport z badań
Moduł „Ewaluacja i pomiar efektywności działań PR”
Uczestnicy modułu zapoznają się z najbardziej znanymi modelami ewaluacji działań oraz wytycznymi pomiaru efektywności, rekomendowanymi przez uznane międzynarodowe organizacje branżowe. Zagadnienia:
• Formułowanie celów (komunikacyjnych i biznesowych)
• 6 popularnych modeli pomiaru komunikacji
• Matryca mierników
• Formułowanie measurement story
• AVE jako miernik vs Barcelona Principles 2.0

Sposób zaliczania zajęć:

Test jednokrotnego wyboru.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.