Dołącz do ZFPR – ZFPR.PL

Członkostwo

ZFPR jest organizacją otwartą dla wszystkich polskich firm świadczących profesjonalne usługi public relations. Pragniemy, aby dołączały do nas agencje PR podzielające nasze cele i akceptujące zasady działania.

Wymagania wobec agencji członkowskich określa statut ZFPR, a są to: uzyskanie w poprzednim roku przychodu ze sprzedaży usług w wysokości min. 1 mln zł lub zysku ze sprzedaży brutto (fee) w kwocie min. 500 tys. zł; niezaleganie z opłacaniem podatku dochodowego CIT i składek na ubezpieczenie społeczne; wywiązywanie się z obowiązków, które wynikają z ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego; wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy konsultantów poświęconego na obsługę poszczególnych klientów (time sheet); ustanowienie stawek godzinowych, które określają wartość pracy zatrudnionych konsultantów oraz zdefiniowane opisy stanowisk pracy; wprowadzenie procedur opisujących standardy obsługi klientów (client service); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi; co najmniej 50 proc. pracowników firmy jest zatrudnionych na podstawie stabilnych umów o zatrudnieniu, czyli w oparciu o umowę o pracę i/lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

Agencje chcące przystąpić do Związku powinny otrzymać rekomendacje przynajmniej dwóch członków ZFPR. Procedura przyjęcia do Związku przewiduje też udzielenie informacji o agencji: jej doświadczeniu i klientach, udziałowcach, realizowanych projektach.

Zapraszamy!

Podstawowe informacje i dokumenty dla agencji członkowskich:

Informacje dla firm ubiegających się o członkostwo w ZFPR

Zgłoszenie agencji do ZFPR

Statut ZFPR

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks Etyki PR

Oświadczenie dla członka ZFPR