Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych

Wykładowcy: Opis kursu:

W sytuacji kryzysowej od właściwej komunikacji zależy bardzo wiele. Właściwe decyzje, trafnie podejmowane działania, komunikaty precyzyjnie ulokowane i we właściwym czasie mogą decydować o tym, jak organizacja będzie postrzegana w momencie kryzysu, ale także po nim. Stąd tak istotna jest właściwa komunikacja idąca dwoma kanałami – poprzez media instytucjonalne (prasa, radio, telewizja) oraz media społecznościowe.
Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają:
• zasady rządzące kryzysami wizerunkowymi
• działania prewencyjne w obszarze zarządzania komunikacją kryzysową
• narzędzia efektywnej komunikacji antykryzysowej
• procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Elementem modułu będą studia przypadków.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

Podstawowy

Wiedza:

Uczestnik poznaje i rozumie pojęcia m.in.: • Holding Statement
• Q&A versus FAQ (różnice)
• TPE (Third Party Endorsement)
• Risk Assessment
• Issue Management
Zasady:
• 5P
Standardy:
• Crisis Manual – Instrukcja Zarządzania Sytuacją Kryzysową (IZSK)

Umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie potrafił:
• rozpoznać symptomy kryzysu wizerunkowego
• pojąć działania, zarówno prewencyjne, jak i w kryzysie, w obszarze zarządzania sytuacją kryzysową
• opracować dla swej organizacji zasady prewencji kryzysu

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• potrafi określić skład zespołu zarządzającego kryzysem,
• potrafi określić kluczowe przesłania,
• potrafi określić działania rekomendowane w sytuacji kryzysowej.

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
1. Istota i cechy charakterystyczne sytuacji kryzysowych.
a. Etapy zarządzania sytuacją kryzysową.
b. Media instytucjonalne w sytuacji kryzysowej.
c. Media społecznościowe w sytuacji kryzysowej.
2. Prewencja kryzysu.
a. Monitoring symptomów kryzysu.
b. Szkolenia.
c. Księga zarządzania kryzysowego / manual kryzysowy.
3. Działania w kryzysie.
a. Sztab kryzysowy.
b. Relacje medialne.
c. Zarządzanie komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną.
4. Dobre praktyki zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
5. Błędy popełniane podczas zarządzania kryzysem.

Sposób prowadzenia zajęć:

Wykład z dyskusją wzbogacony prezentację studiów przypadków.
• Przekazanie wiedzy i zasad - 60% czasu
• Case studies - 20% czasu
• Konsultacje, dyskusja - 20% czasu

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

• Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce
• Kontakty z mediami i trening medialny
• Nowe media i influencer marketing

Literatura:

1. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding , W. T. Coombs, SAGE Publications, 2019
2. Public relations praktycznie , D. Tworzydło, Newsline Rzeszów 2017
3. Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, M. Kaczmarek-Śliwińska, Difin, Warszawa 2015
Dodatkowe:
1. Sztuka Public Relations. Z doświadczeń polskich praktyków / praca zbiorowa, wydanie drugie poszerzone, ZFPR, 2011
2. Crisis Communications: The Definitive Guide to Managing the Message, S. Fink, McGraw-Hill books, 2013
3. Komunikacja kryzysowa, red. P.F. Anthonissen ; przeł. A. Derelkowska, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Specyfika kryzysowa mediów społecznościowych; symulacje kryzysowe, strategie w PR, praktyka kryzysowa.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.