Strategia komunikacji w teorii – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Strategia komunikacji w teorii

Wykładowcy: Opis kursu:

Moduł stanowi kluczową część Akademii LSPR. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zaprezentowaną w sposób przystępny, niezbędną teorią związaną z tematyką strategii komunikacji. Zajęcia pozwalają poznać i poukładać wiedzę dotyczącą tworzenia strategii. Dzięki pracy na klarownym schemacie budowania strategii oraz metodycznym przejściu przez poszczególne etapy budowania strategii dają konkretne narzędzia do tworzenia strategii zarówno dla osób pracujących w agencjach komunikacyjnych, jak i różnego rodzaju firmach i organizacjach. Zajęcia wzbogacane są prezentacją i wspólną analizą polskich i międzynarodowych przykładów realizacji strategii komunikacyjnych. Zajęcia wypełnione są ćwiczeniami pozwalającymi na bieżąco weryfikować w praktyce zdobywaną wiedzę teoretyczną.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy / średnio zaawansowany

Wymagania wstępne:

Wskazana jest znajomość podstawowych pojęć związanych z public relations. W przypadku osób początkujących zajęcia powinny być poprzedzone udziałem w module „Wstęp do PR i marketingu zintegrowanego” traktowanym jako integralna część z modułem „Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce”.

Wiedza:

Uczestnik poznaje wszystkie niezbędne pojęcia i definicje związane z obszarem strategii, w tym:
• strategia
• rola PR w strategii organizacji
• strategia PR
Poznaje schemat budowania strategii komunikacji przechodząc szczegółowo przez wszystkie etapy jej tworzenia, w tym:
• analiza sytuacji
• cele
• grupy docelowe
• insights
• big idea
• kluczowe przekazy
• taktyki
• narzędzia
• ewaluacja
• harmonogram i budżet
Zapoznaje się z przykładami realizacji strategii na podstawie kampanii polskich, jak i międzynarodowych. Poznaje konkretne narzędzia służące do budowania poszczególnych elementów strategii. Dzięki współpracy z innymi uczestnikami wymienia doświadczenia w zakresie praktycznych przykładów zastosowania narzędzi.

Umiejętności:

Absolwenci zyskują praktyczne umiejętności podbudowane wiedzą teoretyczną, które pozwalają im na samodzielne lub grupowe podejście do budowania strategii komunikacji zarówno w przypadku bycia pracownikami agencji PR lub innej agencji komunikacyjnej, jak i w przypadku pełnienia funkcji osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie lub innego rodzaju organizacji.

Zawodowe kompetencje:

Uczestnik potrafi współpracować w grupie w procesie kreatywnym, umie wysłuchiwać opinii innych bez ich oceniania. Uczy się rozumieć punkt widzenia pozostałych uczestników, dzielić się swoimi doświadczeniami, współtworzyć w grupie oraz prezentować to, co zostało wypracowane pozostałym uczestnikom.

Treści programowe:

1. Podstawowe omówienie pojęć związanych ze strategią i jej rolą w obszarze komunikacji
• omówienie definicji pojęcia strategii
• omówienie roli PR w strategii organizacji
• przedstawienie znaczenia strategii PR i jej kluczowych cech
2. Schemat budowania strategii PR - 10 kolejnych etapów tworzenia strategii komunikacji
• analiza sytuacji
• cele
• grupy docelowe
• insights
• big idea
• kluczowe przekazy
• taktyki
• narzędzia
• ewaluacja
• harmonogram i budżet
• szczegółowe mówienie kolejnych etapów przedstawione w formie mini wykładów
• równoległa analiza przykładowych briefów w zakresie opracowania strategii PR i rozpoznawanie istotnych elementów związanych z budową strategii
• narzędzia PR – prezentacja i wymiana wiedzy wśród uczestników, omawianie przykładów i zastosowań
3. Praca w grupach nad przykładowymi briefami – budowanie strategii komunikacji ze wsparciem prowadzącego.
4. Prezentacja i omówienie wyników prac w grupach.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia są prowadzone w formie mini wykładów, przeplatanych prezentacją case studies – analiza materiałów video, drobnymi ćwiczeniami angażującymi uczestników, dzieleniem się wiedzą w grupie oraz zadaniami do realizacji w podgrupach. W części praktycznej uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi przykładami w celu wypracowania umiejętności samodzielnego tworzenia strategii komunikacyjnych.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Warto poszukać własnych przykładów ciekawych kampanii komunikacyjnych, które z jakiegoś powodu zwróciły uwagę studenta (możliwość omówienia podczas zajęć).

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Moduł „Komunikacja kryzysowa” , „Kontakty z mediami i trening medialny” oraz w ograniczonym stopniu wszystkie pozostałe moduły.

Literatura:

„Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków”, case studies – Cannes Lions, Cases in Public Relations Strategy, by Burton St. John, Diana Knott Martinelli, Robert S. (Scott) Pritchard, Cylor Alexander Spaulding, Strategic Planning for Public Relations 5th Edition, by Ronald D. Smith, Public Relations: Strategies and Tactics (11th Edition), by Dennis L. Wilcox , Glen T. Cameron, Bryan H. Reber

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Moduł „Komunikacja kryzysowa”, inne moduły w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

1. Projekty nagrodzone w konkursie Złote Spinacze.
2. Ogólnopolski Program dla Młodzieży »Mam Haka na Raka«”, Kampania PR XX-lecia, 2020.
3. Case studies rekomendowane przez prowadzącego.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.