Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR

Wykładowcy: Opis kursu:

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności branży public relations i kwestii szczególnie istotnych z perspektywy pracownika PR. Treści przekazywane podczas zajęć mają na celu rozwinięcie umiejętności managerskich uczestników, a w szczególności zarządzania projektami pod względem finansowym oraz analizy danych finansowych. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w świadomym podejmowaniu optymalnych i prawidłowych decyzji finansowych w codziennej pracy tzn. takich które będą miały pozytywny wpływ na efektywność finansową firmy. Priorytetowym celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że wykonywane usługi PR muszą być dochodowe i muszą przyczyniać się do generowania zysku, a świadome działania każdego z pracowników organizacji mogą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów. Tematy poruszane podczas zajęć mają dać uczestnikom wiedzę jak świadczyć usługi PR aby były one efektywnie finansowo.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Wiedza:

Uczestnicy modułu będzie rozumieć branżowe słownictwo związane z finansowym zarządzaniem projektami..

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił:
• przygotować zgodny z zasadami finansowymi budżet projektu,
• zastosować w zależności od sytuacji odpowiednią umowę cywilnoprawną,
• podjąć działania mające na celu poprawę dochodowości projektu,
• podjąć działania mające na celu poprawę płynności finansowej firmy,
• podejmować optymalne decyzje pod względem finansowym w codziennej pracy.

Zawodowe kompetencje:

Ukończenie modułu pozwoli uczestnikowi poprzez zrozumienie i poznanie zagadnień finansowych oraz procesów na bardziej efektywną współpracę z działem finansowo-księgowym. Uczestnik będzie rozumiał i potrafił posługiwać się pojęciami z zakresu finansów, co pozwoli mu na nawiązanie dialogu z osobami zajmującymi się zagadnieniami finansowymi wewnątrz firmy i po stronie klienta.

Treści programowe:

• Zasady kalkulowania honorarium za usługi PR: składniki mające wpływ na kalkulację wynagrodzenia, finansowe miary czynniki, stawki godzinowe, obliczanie stawek godzinowych.
• Rejestracja czasu pracy: do czego to służy, do czego i jak wykorzystujemy zarejestrowane dane.
• Dochodowość projektów: obliczanie dochodowości projektu, godziny „billable”, od czego zależy dochodowość, wpływanie na poprawę dochodowości projektów, działania podejmowane w przypadku projekt niedochodowych.
• Koszty w agencji PR: jakie koszty ponosi firma PR, modelowy podział kosztów na poszczególne kategorie.
• Umowy cywilne, umowy o pracę: różnice, stosowanie.
• Umowy klient – agencja PR: umowy o współpracy, zapisy istotne w umowie.
• Przygotowywanie budżetów projektów PR.
• Cash flow w agencji PR: identyfikacja „wąskich gardeł” związanych z refakturowaniem kosztów, identyfikacja czynników wpływających na płynność finansową firmy, działania jakie można podjąć w celu poprawy płynności finansowej.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się przypomnienie zasad/procedur finansowych obowiązujących u pracodawcy uczestnika kursu.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Tematyka zajęć tylko pośrednio związana jest z zagadnieniami PR. Z zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów łączą się logicznie niektóre tematy poruszane w module „Współpraca z agencją”.

Literatura:

„Finanse dla niefinansistów”, K. Bednarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Ekonomia przedsiębiorstw. Poradnik dla nie finansistów. P. Carlsson, D. Młodzikowska, Wydawnictwo BL Info Polska, 2012

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Uzależniona od funkcji i zadań pracownika.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.