Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR

Wykładowcy: Opis kursu:

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników branży PR. Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności branży PR. Wiadomości przekazywane na zajęciach mają rozwinąć umiejętności managerskie uczestników w szczególności zarządzania projektami pod względem finansowym oraz analizy danych finansowych. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w świadomym podejmowaniu optymalnych i prawidłowych decyzji finansowych w codziennej pracy tzn. takich które będą miały pozytywny wpływ na efektywność finansową firmy. Tematyka zajęć jest nietypowa gdyż nie omawia warsztatu usług PR. Nie ma też większego powiązania z tematami z pozostałych modułów. Nadrzędnym celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że wykonywane usługi PR muszą być dochodowe i muszą przyczyniać się do generowania zysku. Tematy poruszane podczas zajęć mają dać uczestnikom wiedzę jak świadczyć usługi PR aby były one efektywnie finansowo. Zajęcia mają uwidocznić ten kontekst.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Wiedza:

Absolwent modułu będzie znał i rozumiał podstawowe pojęcia z zakresu finansów, podatków, oraz sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej (wymienione w sekcji: „Treści programowe”). Ponadto będzie rozumiał branżowe słownictwo związane z finansowym zarządzaniem projektami.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił:
• przygotować zgodny z zasadami finansowymi budżet projektu,
• zastosować w zależności od sytuacji odpowiednią umowę cywilnoprawną,
• podjąć działania mające na celu poprawę dochodowości projektu,
• podjąć działania mające na celu poprawę płynności finansowej firmy,
• podejmować optymalne decyzje pod względem finansowym w codziennej pracy.

Zawodowe kompetencje:

Ukończenie modułu pozwoli uczestnikowi poprzez zrozumienie i poznanie zagadnień finansowych oraz procesów na bardziej efektywną współpracę z działem finansowo-księgowym. Uczestnik będzie rozumiał i potrafił posługiwać się pojęciami z zakresu finansów co pozwoli mu na nawiązanie dialogu z osobami zajmującymi się zagadnieniami finansowymi wewnątrz firmy i po stronie klienta (np. dział zakupów).

Treści programowe:

• Podstawowe definicje z zakresu finansów, podatków, rachunkowości zarządczej: co to jest VAT, PIT, CIT, kwota brutto/netto na fakturze/na umowie cywilnoprawnej, bilibility, należności/zobowiązania.
• Sprawozdawczość finansowa: co to jest bilans, rachunek zysków i strat, cash flow.
• Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa: jaka jest różnica pomiędzy rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą.
• Mechanizm działania VAT: jak działa odliczanie podatku VAT, kiedy można odliczyć podatek VAT, dlaczego koszty dokumentujemy fakturą VAT.
• Refakturowanie kosztów: co to jest refakturowanie kosztów, z jaką stawką refakturować koszty
• Mechanizm obliczania podatku PIT.
• Mechanizm obliczania podatku CIT: które wydatki nie są kosztem podatkowym, różnica pomiędzy PIT a CIT.
• Modelowe zasady kalkulowania honorarium za usługi PR: jakie składniki mają wpływ na kalkulację wynagrodzenia, jak finansowo mierzyć te czynniki, co to są stawki godzinowe, jak je obliczamy.
• Rejestracja czasu pracy: do czego to służy, do czego i jak wykorzystujemy zarejestrowane dane.
• Dochodowość projektów: jak obliczamy dochodowość projektu, co to są godziny „billable”, od czego zależy dochodowość, jak można wpływać na poprawę dochodowości projektów, jakie działania podjąć gdy projekt jest niedochodowy.
• Koszty w agencji PR: jakie koszty ponosi firma PR, jaki jest modelowy podział tych kosztów na poszczególne kategorie.
• Umowy cywilne, umowy o pracę: jaka jest różnica pomiędzy umową o dzieło a zlecenia, kiedy możemy skorzystać z umowy zlecenia/o dzieło, jak obliczamy koszty uzyskania przychodów w umowach cywilnych, co to jest kwota brutto/netto, jak obliczamy kwotę netto/brutto, składki ZUS a umowa zlecenia/dzieło/umowa o pracę, porównanie całkowitych kosztów umowy o pracę/umowy zlecenia/dzieło.
• Umowy klient – agencja PR: dlaczego podpisujemy umowę o współpracy, przed czym zabezpiecza umowa, jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie.
• Przygotowywanie budżetów projektów PR: poznanie zasad budżetowania projektów, co z podatkiem VAT przy budżetowaniu, jak budżetujemy wydatki nie będące kosztem podatkowym
• Cash flow w agencji PR: identyfikacja „wąskich gardeł” związanych z refakturowaniem kosztów, identyfikacja czynników wpływających na płynność finansową firmy, działania jakie można podjąć w celu poprawy płynności finansowej.
• Dlaczego klienci nie płacą za faktury: co można zrobić aby usprawnić system ściągalności należności.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów.

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się przypomnienie zasad/procedur finansowych obowiązujących u pracodawcy uczestnika kursu.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Tematyka zajęć tylko pośrednio związana jest z zagadnieniami PR. Z zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów łączą się logicznie niektóre tematy poruszane w module „Współpraca z agencją”.

Literatura:

„Finanse dla niefinansistów”, K. Bednarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Ekonomia przedsiębiorstw. Poradnik dla nie finansistów. P. Carlsson, D. Młodzikowska, Wydawnictwo BL Info Polska, 2012

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

W celu rozwijania obszaru zalecane jest ukończenie modułu specjalistycznego dotyczącego poznania algorytmów wyliczania stawek wewnętrznych, zewnętrznych, algorytmów obliczania dochodowości projektów, bilibility, przygotowywania resource planning.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.