Regulamin – ZFPR.PL

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU

Składanie zamówień funkcjonujące pod adresem www.zfpr.pl/20-lat-zfpr prowadzone jest przez:

Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000062388, NIP: 9512004715, REGON: 017240202.

DEFINICJE
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży Książki, oferowanej poprzez stronę internetową www.zfpr.pl/20-lat-zfpr oraz zasady zamówień mailowych;

Książka – książka pt. „20 lat Związku Firm Public Relations. Historia polskiego PR nowego millenium” zamawiana za pośrednictwem strony internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia;

Formularz zamówienia – element funkcjonalny strony internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr, który umożliwia Klientowi dokonanie zamówienia;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim kompletowane jest zamówienie i przekazywane do wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przygotowania zamówienia do odbioru osobistego;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie zostanie dostarczone do Klienta.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 , składa ofertę kupna Książki na warunkach podanych w Regulaminie znajdującym się na stronie www.zfpr.pl/20-lat-zfpr.

2. Klient, zamierzający zamówić Książkę, może złożyć zamówienie w dwóch trybach:

1)za pośrednictwem strony internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr -24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, bez rejestracji, za pomocą dostępnego formularza zamówienia;

2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres sklep@zfpr.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– liczba egzemplarzy zamawianej Książki;
– dane zamawiającego: imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, e-mail;
– numer NIP w przypadku zamówienia składanego przez firmę;
– sposób dostawy (kurier lub odbiór osobisty);
– adres dostawy (jeśli inny niż dane zamawiającego);
– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
d) ponadto Klient powinien posiadać adres poczty elektronicznej e-mail.

4. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybór liczby zamawianych egzemplarzy Książki;
2) wybór sposobu dostawy (kurier lub odbiór osobisty);
3) wskazanie adresu dostawy zamówienia oraz danych do faktury (mogą to być inne dane niż dane Zamawiającego);
4) akceptacja Regulaminu Zakupu;
5) potwierdzenie i wysłanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

6. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 1 ust. 2-4, w ciągu 2 dni roboczych przesyłany jest do Klienta mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarciem umowy, zawierający istotne elementy zamówienia wraz z informacjami o sposobie zapłaty. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury do opłacenia, zamówienie zostaje anulowane.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) zamówienia przez stronę internetową

Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Następnie otrzymuje fakturę wraz z informacją o numerze konta na jakie należy dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zamówienia.

2) zamówienia złożone poprzez e-mail

Klient po przesłaniu mailowo zamówienia, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wraz z informacją o numerze konta na jakie należy dokonać płatności.

8. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura w formie elektronicznej i zostanie ona przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.

9. Związek Firm Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówienia wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Książki następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 2. Cena

1. Cena promocyjna jednego egzemplarza Książki wynosi 44,90 zł brutto. Promocja trwa od 1 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 r.

2. Cena regularna Książki, czyli po zakończeniu trwania promocji wynosi 59,90 zł brutto.

3. Cena podana na stronie internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr:

– wyrażona jest w złotych polskich;
– zawiera podatek VAT;
– nie zawiera kosztów przesyłki zamówienia, które należy doliczyć.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Klient oprócz ceny za zamówienia zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. Chyba, że wybrana zostanie opcja „odbiór osobisty w siedzibie ZFPR (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa)”, wówczas Klient zobowiązany jest do zapłaty jedynie za Książkę.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail sklep@zfpr.pl. Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e- mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: liczby zamówionych Książek, adresu wysłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zmówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Książki lub Książek, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Związek Firm Public Relations otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienie Klient dokonuje wyłącznie przelewem bankowym na konto Związku Firm Public Relations (numer konta: 40160013740003005226426001), gdzie w tytule przelewu podany zostanie numer faktury oraz numer zamówienia.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Wysyłka zamówień realizowana jest przez Związek Firm Public Relations dwa razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek i piątek. Przy czym w razie opóźnienia Związku Firm Public Relations z realizacją zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

2. Zamówienie dostarczane jest do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera lub może zostać odebrane osobiście (po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Związkiem Firm Public Relations, e-mail: sklep@zfpr.pl) w biurze Związku Firm Public Relations – ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy, liczby zamawianych egzemplarzy oraz kraju, gdzie zamówienie będzie przesyłane.

4. Koszt dostawy podany na stronie www.zfpr.pl/20-lat-zfpr dotyczy zamówienia do 10 egzemplarzy Książki i wysyłki na terenie Polski. W przypadku chęci zamówienia powyżej 10 egzemplarzy lub wysyłki poza granicę Polski prosimy o wysłanie zapytania pod adres sklep@zfpr.pl – koszt zostanie uzgodniony indywidualnie.

§ 6. Reklamacje

1. Oferowana na stronie internetowej www.zfpr.pl/20-lat-zfpr Książka jest oryginalna i niewadliwa.

2. W reklamacji Klient złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zfpr.pl. powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. W przypadku odesłania reklamowanego zamówienia bezpośrednio, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:

Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
z dopiskiem: „reklamacja”

4. Reklamacje dotyczące niezgodności zamówienia z umową są rozpatrywane przez Związek Firm Public Relations w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Związek Firm Public Relations odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, kontaktując się ze Związkiem Firm Public Relations przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@zfpr.pl. W przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia, odstąpienie od umowy przez osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenta)następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło wydanie Książki.

Datą wydania Książki jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez kuriera. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionej Książki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Związek Firm Public Relations, Związek Firm Public Relations nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

4. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

5. Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia związane z dostarczeniem zamówienia do Związku Firm Public Relations.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru zamówienia, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Związkiem Firm Public Relations, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Związek Firm Public Relations jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany niżej adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@zfpr.pl:

Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
z dopiskiem: „zwrot”

Zwracane zamówienie powinno zostać wysłany na adres:

Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
z dopiskiem: „zwrot”

8. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Związek Firm Public Relations może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Książki lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Związek Firm Public Relations umowy sprzedaży Książki oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Związek Firm Public Relations może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia.

6. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

7. Klient ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

8. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@zfpr.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.zfpr.pl/20-lat-zfpr.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Przy zawieraniu umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 ust. 1- 3 Kodeksu cywilnego, dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Związkiem Firm Public Relations, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Związkiem Firm Public Relations a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Związkiem Firm Public Relations a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Związku Firm Public Relations.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony www.zfpr.pl/20-lat-zfpr oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Wszelkich informacji dodatkowych udziela: Biuro Związku Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
tel.: 22 55 53 330
e-mail: info@zfpr.pl

 

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZFPR:
Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
tel.: 22 55 53 330
e-mail: sklep@zfpr.pl www.zfpr.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru: książka pt. „20 lat Związku Firm Public Relations. Historia polskiego PR nowego millenium”

Numer zamówienia            ……………………………………………………….

Data zawarcia umowy        ……………………………………………………….

Data odbioru towaru          ……………………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta     ……………………………………………………….

Adres Klienta                        ………………………………………………………

Nr rachunku bankowego   ………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) oraz data