Zrównoważony rozwój i CSR – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Zajęcia mają charakter dyskusji w gronie specjalistów. Przeznaczone są dla osób, które mają już wiedzę teoretyczną oraz operacyjną na temat CSR i zajmują się tą dziedziną w organizacjach, np. na stanowisku Managera ds. CSR lub w firmach doradczych np. w zespołach ds. CSR funkcjonujących w ramach agencji PR. Kurs pozwala na głębszą analizę, czym jest współczesny CSR. Uczestnicy skupiają się na strategicznej roli CSR jako wartości kształtującej tożsamość firmy i wpływającej na pracę wszystkich jednostek i działów. Zastanowią się, jakie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne należy wziąć pod uwagę planując bądź rozwijając działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Będą rozmawiać także o tym, jak komunikować CSR w różnych grupach interesariuszy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Wartość dodana zajęć, to również możliwość omówienia w formie warsztatowej konkretnych problemów dotyczących praktyki CSR, z jakimi uczestnicy mierzą się w swojej codziennej pracy. Dzięki temu uczestnicy wymienią się doświadczeniami w zakresie wdrażania strategii CSR w różnych branżach oraz poddadzą wspólnej analizie trendy i wyzwania stojące przed CSR teraz i w przyszłości. Zastanowią się również nad pomiarem skuteczności działań CSR.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

Zaleca się, aby uczestnicy przed szkoleniem przygotowali w formie prezentacji (maksymalnie 3 slajdy Power Point) studium przypadku problemu, z którym mierzą się w swojej codziennej pracy. Wybrane wspólnie przez grupę tematy zostaną poddane analizie, a w wyniku pracy warsztatowej wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które autor projektu będzie mógł wdrożyć.

Wiedza:

• Specyfika CSR w różnych sektorach – finanse, motoryzacja, przemysł, technologie, FMCG i inne
• Strategiczna rola CSR i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz poszczególnych działów / departamentów - marketing, PR, HR, finanse, zakupy, logistyka i inne
• Główne obszary CSR – ład korporacyjny i etyka, środowisko naturalne i ekologia, zdrowie i dobre samopoczucie
• Kluczowe trendy i wyzwania, jakie stoją przed CSR teraz i w przyszłości
• Komunikacja CSR wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Umiejętności:

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił: • Wskazać kluczowe obszary CSR w organizacji
• Zrozumieć, jak CSR wpływa na funkcjonowanie poszczególnych jednostek / działów firmy
• Zdefiniować i rozwiązać problem z zakresu wdrażania i funkcjonowania CSR

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu modułu absolwent:
• Jest partnerem w zakresie tworzenia i realizacji strategii CSR w dowolnej organizacji
• Ma świadomość zasobów i uwarunkowań niezbędnych do wdrożenia i realizacji CSR w firmie
• Wie, jak mierzyć skuteczność działań CSR
• Wie, jak komunikować CSR wewnątrz i na zewnątrz organizacji
• Zna główne trendy i wyzwania stojące przed CSR w różnych sektorach gospodarki
• Postrzega CSR jako ideę interdyscyplinarną, łączącą wszystkie funkcje firmy
• Jest rzecznikiem strategicznej roli CSR w firmie jako niezbędnego elementu strategii biznesowej

Treści programowe:

Bloki tematyczne:
1. Czym jest strategia CSR:
• Jak tworzyć strategię CSR
• Czym jest CSR, ESG, SRI
• Trendy i wyzwania
• Lokalność i globalność strategii CSR
• Główne obszary
• Wpływ strategii CSR na biznes i funkcjonowanie organizacji
• Niezbędne zasoby do wdrożenia strategii CSR
• Partnerstwa
• Dokumentowanie strategicznej roli CSR
• Mierzenie efektywności
• Przykłady strategii CSR
2. Komunikacja
• Strategia komunikacji CSR
• Komunikacja wewnętrzna – jak zaangażować pracowników
• Komunikacja zewnętrzna – jak zaangażować różne grupy interesariuszy
3. Analiza studium przypadku uczestników zajęć
• Prezentacja problemu
• Praca warsztatowa – analiza i wypracowanie rozwiązania
• Podsumowanie – zebrane wnioski i rekomendacje

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu (prezentacji) wraz z dyskusjami uczestników oraz częścią warsztatową z omówieniem studium przypadku / problemów dotyczących wdrażania lub realizacji CSR w organizacjach uczestników.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

TBC

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Na końcu zajęć uczestnicy są proszeni o rozwiązanie studium przypadku dotyczącego zaplanowania strategii CSR w organizacji.

Literatura:

• Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy
• Dr Laura Starks, The Differences Between ESG/SRI/CSR, Impact Investing and Philanthropy
• Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa
• Bolesław Rok „Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy strategie, standardy” (2001)
• Maria Cecilia Coutinho de Arruda, Boleslaw Rok “Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World” (2015)

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Omawiane studia przypadków dotyczą firm, w których pracują uczestnicy. Prowadzący dostosuje przywoływane przykłady do profili zawodowych uczestników.