Relacje inwestorskie – wprowadzenie – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Relacje inwestorskie – wprowadzenie; czym są? jaka jest ich rola?

Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Proponujemy całodzienny kurs wprowadzający do relacji inwestorskich. Kurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część – teoretyczna - wprowadzi uczestników w świat spółek giełdowych i ich akcjonariuszy - inwestorów. Wyjaśnimy jakie przepisy regulują komunikowanie się na rynku kapitałowym i jak stworzyć skuteczną strategię komunikacji z inwestorami uwzględniającą ograniczenia wynikające z przepisów. Omówimy zadania pracowników działu relacji inwestorskich (lub agencji IR) i narzędzia, które mają do dyspozycji. W drugiej części – warsztatowej - omówimy czym jest „opowieść inwestycyjna” (equity story), jaką role spełnia w komunikowaniu się z rynkiem, pokażemy przykłady z polskiego rynku, a następnie uczestnicy podzieleni na grupy będą mieli za zadanie opracować equity story dla wybranej firmy. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć specyfikę komunikowania się na rynku kapitałowym. Uczestnik będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę w komunikowaniu się spółki z otoczeniem mając na uwadze przepisy regulujące rynek kapitałowy, potrzeby „informacyjne” inwestorów a także interes spółki w budowaniu swojej reputacji. Szkolenie jest kierowane do obecnych i potencjalnych pracowników agencji PR, działów komunikacji spółek giełdowych, a także początkujących pracowników działów relacji inwestorskich. W szczególności może być pomocne dla osób, które współpracują z firmami notowanymi na giełdzie, nawet jeśli współpraca ta dotyczy zupełnie innych obszarów niż PR finansowy i relacje inwestorskie. Dla przykładu - zawsze warto wiedzieć, która informacja musi być najpierw opublikowana przez spółkę w formie raportu giełdowego, aby następnie mogła być wykorzystane w szerszej komunikacji z otoczeniem.

Liczba godzin:

6 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

950 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

1100 zł + VAT

Wiedza:

• Uczestnik pozna międzynarodową definicję relacji inwestorskich obowiązującą na światowych rynkach
• Pozna zasady i przepisy regulujące przekaz informacji na rynku kapitałowym (podstawy) – w tym m.in. kiedy spółki giełdowe publikują raporty bieżące i okresowe, a także czym jest informacja poufna i co grozi za jej ujawnienie lub wykorzystanie (tzw. insider trading).
• Pozna zadania i cele stojące przed pracownikiem działu relacji inwestorskich spółki giełdowej (lub agencji RI) oraz kompetencje potrzebne do wykonywania tych zadań
• Dowie się kim są inwestorzy giełdowi i jakich informacji potrzebują przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, z jakich źródeł informacji korzystają
• Dowie się co to jest „opowieść inwestycyjna” (equity story) i do czego służy w komunikacji z inwestorami

Umiejętności:

Uczestnik szkolenia będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę w komunikowaniu się spółki z otoczeniem mając na uwadze przepisy regulujące rynek kapitałowy, potrzeby „informacyjne” inwestorów, a także interes spółki w budowaniu swojej reputacji. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności, niezbędne do pracy dla spółek giełdowych. Powinien potrafić m.in. zarządzać procesem przekazywania informacji między spółką giełdową, a rynkiem w zgodzie z obowiązującymi przepisami. A także pracować w ramach działu relacji inwestorskich (lub wspierać jego bieżące funkcjonowanie, pracując w agencji IR), rozumiejąc jego zadania, cele i obowiązki.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie mógł:
• Nawiązać kontakty z inwestorami, prowadzić z nimi dialog, pozyskiwać ich opinie na temat spółki i rynku na którym działa
• Mieć świadomość istniejących zagrożeń i najczęściej popełnianych błędów
• Być źródłem informacji dla inwestorów
• Być źródłem informacji dla zarządu, jeśli chodzi o postrzeganie spółki przez rynek

Treści programowe:

Bloki tematyczne i krótki opis:
1. Ogólne wprowadzenie do rynku kapitałowego – wyjaśnimy ogólnie czym jest giełda, w jaki sposób i dlaczego firmy „idą na giełdę”. Wyjaśnimy także kim są inwestorzy giełdowi i jakie mają potrzeby, jeśli chodzi o informacje. To ostatnie pokażemy na przykładzie badań WarsawScan przeprowadzonych wśród inwestorów instytucjonalnych, a także badań Stowarzyszenia Inwestorów Indywidulanych. Wyjaśnimy także co oznacza pojęcie „strona kupująca (buy side) oraz strona sprzedająca (sell side).
2. Przepisy regulujące rynek i obieg informacji: omówimy ogólnie najważniejsze przepisy regulujące rynek takie jak Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o ofercie publicznej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).
Pokażemy także jak te przepisy wpływają konkretnie na komunikowanie się spółki giełdowej z rynkiem i jak powinna wyglądać procedura zarzadzania informacją w spółce.
3. Międzynarodowa definicja relacji inwestorskich i co z niej wynika w praktyce dla pracowników/konsultantów ds. relacji inwestorskich. Przedstawimy definicję przyjętą przez praktyków RI w USA, UK i innych centrach finansowych w świecie.
4. Zadania i cele pracowników/konsultantów ds. relacji inwestorskich
Omówimy zadania stające przed działem RI (lub agencji RI), a także pokażemy korzyści płynące z realizacji aktywnego programu RI. Pokażemy jak dział ten funkcjonuje w strukturze firmy oraz jakie kompetencje powinni mieć pracownicy tego działu. Wskażemy także narzędzia do dyspozycji pracowników działu RI. Wreszcie pokażemy typowy „roczny kalendarz” działań RI.
5. „Opowieść inwestycyjna” (equity story) - co to jest, jak ją stworzyć i jaka jest jej rola w komunikowaniu się z inwestorami. Pokażemy uczestnikom krótki film z wypowiedziami analityków i zarządzających funduszami na temat czym dla nich jest „equity story”, a następnie pokażemy kilka przykładów z polskiego rynku.
6. „Opowieść inwestycyjna” ciąg dalszy – warsztaty
W czasie warsztatów podzielimy uczestników na grupy. Każda grupa dostanie zadanie opracowania „equity story” dla wymyślonej przez siebie firmy. Na koniec warsztatów grupy przedstawią swoje opowieści inwestycyjne, a prowadzący szkolenie dokonają ich krótkiej analizy i podsumowania warsztatów.

Sposób prowadzenia zajęć:

Podstawowa część zajęć ma formę wykładu opartego o prezentację i możliwość dyskusji. Przedstawione będą również wyniki badań wśród inwestorów, przykłady „opowieści inwestycyjnych” z polskiego rynku oraz materiały wideo z wypowiedziami analityków i inwestorów. W końcowej części – warsztatowej - uczestnicy podzieleni na grupy pracować będą nad opracowaniem „swoich opowieści inwestycyjnych”, które następnie zostaną przeanalizowane przez prowadzących szkolenie.
• Przekazanie wiedzy i zasad - 50% czasu
• Wyniki badań i przykłady z polskiego rynku - 20% czasu
• Ćwiczenia i podsumowanie - 30% czasu

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Proponujemy by uczestnik jeszcze przed kursem przejrzał serwisy internetowe będące źródłem informacji dla inwestorów np.
Stooq.pl
Stockwatch.pl
Strefainwestorow.pl
Parkiet.com
pb.pl

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Krótki test ze zdobytej wiedzy oraz czynne uczestnictwo w warsztatach.

Literatura:

W obszarze relacji inwestorskich prym wiedzie anglosaska literatura, badania, raporty. Polecamy regularne odwiedzanie strony IR Society: www.irsociety.org.uk , gdzie dostępne są (po zalogowaniu-pozostawieniu swoich danych) rozmaite artykuły ekspertów i raporty branżowe (tzw. White papers). Dla przykładu:
• Raport nt. globalnych trendów w obszarze IR(zobacz)
• Jak skutecznie przedstawić inwestorom model biznesowy spółki – co jest dla nich kluczowe(zobacz)
• Raporty roczne - najlepsze praktyki i przykłady(zobacz)
• Zrównoważony rozwój spółki oczami inwestorów(PDF)

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Bardziej zaawansowany kurs relacji inwestorskich w Polsce (NBS) lub w Londynie (IR Society), pogłębienie wiedzy w zakresie finansów spółek oraz regulacji rynkowych. Dla osób, które chcą poznać zasady inwestowania na giełdzie – kurs w ramach Szkoły Giełdowej, prowadzonej w partnerstwie przez GPW i SGH (m.in. funkcjonowanie giełdy, analiza spółek, ocena ryzyka, psychologia inwestowania).

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

• WarsawScan – wyniki badań wśród zarządzających funduszami i analityków
• Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2019 - SII
• Przykłady opowieści inwestycyjnych: Cinema City, Eurocash, PlayWay
• Film zrealizowany przez NBS pokazujący wypowiedzi uczestników rynku kapitałowego na temat „opowieści inwestycyjnej” (equity story)