Algorytm wyliczania stawek wewnętrznych – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Algorytm wyliczania stawek wewnętrznych i dochodowości projektów

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów finansowych agencji PR, wyższej kadry zarządzającej oraz Zarządów agencji PR. Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu algorytmu obliczania stawek wewnętrznych oraz do obliczania dochodowości prowadzonych projektów PR. Na zajęciach przedstawione będą szczegóły algorytmu tzn. czynniki wpływające na wysokość stawki wewnętrznej. Wiadomości przekazane uczestnikom będą pozwalały na zrozumienie jakie czynniki i w jakim zakresie maja wpływ na koszt godziny pracy konsultanta. Drugim omawianym algorytmem będzie schemat obliczania dochodowości projektu oraz czynniki wpływające na dochodowość.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

zaawansowany

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

Znajomość finansowych aspektów branży PR. Znajomość Excela. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu komputerów (konieczny Excel). Uwaga: uczestnicy kursu ćwiczą na własnych komputerach (organizator ich nie zapewnia).

Wiedza:

Absolwent modułu będzie znał i rozumiał pojęcia z zakresu finansowego zarządzaniem projektami. Będzie wiedział jak zmienne (billability, koszty operacyjne, czas pracy konsultantów, wynagrodzenia pracowników) i w jakim stopniu wpływają na wysokość stawki godzinowej i dochodowość projektów.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił:
• Zidentyfikować czynniki wpływające na wysokość stawki godzinowej konsultanta,
• Dostosować te czynniki do specyfiki firmy,
• Oszacować i/lub wyliczyć wysokość tych zmiennych,
• Obliczyć wewnętrzne stawki godzinowe w podziale na stanowiska pracownicze,
• Przygotować schemat obliczania dochodowości projektów,
• Wybrać i dostosować system informatyczny wspomagający proces rejestracji czasu pracy i obliczania dochodowości projektów.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Ukończenie modułu pozwoli uczestnikowi poprzez zrozumienie i poznanie procesów finansowych zarządzania dochodowością firmy na bardziej efektywną współpracę z konsultantami PR. Uczestnik będzie potrafił wyjaśnić jakie uzasadnienie mają, często niepopularne decyzje dotyczące optymalizacji kosztów czy polityki przychodowej firmy. Kadra zarządzająca będzie w stanie wyjaśnić pracownikom cel i sens rzetelnej rejestracji godzin w „time sheet”.

Treści programowe:

• Jakie czynniki wpływają na wysokość kosztów pracy.
• Co to jest „standard billability” pracowników.
• Jak wyliczane jest „billability”.
• Jak można dostosować ten wskaźnik do specyfiki firmy.
• Jak obliczamy „total working hours per year”.
• Jakie koszty operacyjne wpływają na wysokość kosztu pracy.
• Jak finansowo policzyć wpływ kosztów operacyjnych na stawkę godzinową pracownika.
• Jaki jest algorytm obliczania godzinowej wewnętrznej stawki pracownika.
• Co to jest rejestracja czasu pracy.
• Jakie godziny i w jaki sposób powinny być rejestrowane przez pracowników.
• Do czego służą zarejestrowane dane.
• Jaki jest algorytm obliczania dochodowości projektów.
• Czy system informatyczny do rejestracji czasu pracy może pomóc.
• Na co zwracać uwagę wybierając odpowiedni system.
• Jak można wpływać na poprawę dochodowości? Co zrobić gdy projekt jest niedochodowy? Jakie działania można podjąć.
• Co to jest „resource planning” i dlaczego warto go robić.
• Kiedy przygotowywać „resource planning”. Kto powinien go przygotowywać.
• Jakie są zasady wypełniania „resource planning.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów z użyciem komputerów (konieczny Excel).

Materiały do zapoznania się przed zajęciami:

Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się przypomnienie zasad i procedur finansowych obowiązujących w firmie pracodawcy uczestnika kursu.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Tematyka zajęć jest kontynuacją modułu: „Finanse dla pracowników branży PR. Operacje finansowe w PR” Akademii LSPR. Temat zajęć pośrednio związany jest z zagadnieniami PR i dotyczy zagadnień finansowych prowadzenia agencji PR. Z zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów łączą się logicznie niektóre tematy poruszane w szkoleniu „Współpraca klienta z agencją PR - dwie perspektywy”.

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Weryfikacja skuteczności nauczania nastąpi poprzez krótki egzamin testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru.

Literatura:

K. Czubakowska, Rachunek kosztów i wyników. wyd. I, PWE, Warszawa 2015

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Podczas zajęć nie będą wykorzystywane case studies.