Ocena skuteczności i efektywności działań PR – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Ocena skuteczności i efektywności działań public relations

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Efektywne dotarcie z informacją do klienta oraz przekonanie go o zaletach, korzyściach i przewagach konkurencyjnych w coraz większym stopniu przechodzą z obszaru odpowiedzialności działu sprzedaży do departamentów związanych z komunikacją.
W efekcie dziś od osób odpowiedzialnych za marketing i PR oczekuje się, że będą w stanie wykazać skuteczność i efektywność ich działań – również w odniesieniu do celów biznesowych organizacji.
W trakcie zajęć będziemy przyglądać się różnym sposobom badania i wykazywania skuteczności działań PR oraz o tym, jakimi narzędziami, platformami i metodologiami aktualnie dysponujemy.
Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę o:
• zasadach przygotowania badań w PR niezbędnych do prowadzenia ewaluacji
• narzędziach pomiaru najczęściej wykorzystywanych w Polsce,
• standardowych miernikach wykorzystywanych w praktyce.
Uzupełnieniem teoretycznej części zajęć będą moduły warsztatowe. W ich trakcie uczestnicy przećwiczą zdobytą wiedzę i umiejętności oraz omówią wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Absolwent kursu:
• rozumie różnicę pomiędzy efektywnością a skutecznością działań,
• zna zasady przygotowywania badań komunikacji niezbędnych do przeprowadzania oceny skuteczności działań PR oraz jest w stanie wybrać technikę i metodę prowadzenia badań adekwatną do sytuacji, w jakiej znajduje się jego organizacja,
• wie, do czego służą platformy i narzędzia Sotrender, Google Data Studio, SEM Rush, Brand24
• zna najważniejsze modele pomiaru efektywności działań PR (Valid Metrics Framework/AMEC, Pyramid Model, PESO)

Umiejętności:

Absolwent modułu potrafi:
• sformułować cel badań (SMART)
• prawidłowo dobrać mierniki działań komunikacyjnych
• sformułować tzw. measurement story,
• stworzyć matrycę mierników w swojej organizacji, która stanowi podstawę prawidłowego systemu pomiaru komunikacji.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu modułu uczestnik:
• dzięki umiejętności powiązania działań komunikacyjnych z celami biznesowymi lepiej odnajduje się w roli doradcy/konsultanta,
• zna matrycę gotowych mierników skuteczności i efektywności działań komunikacyjnych, które wykorzystuje do efektywniejszej współpracy z pracownikami innych departamentów organizacji.

Treści programowe:

Moduł „Badanie komunikacji”
Prowadzący przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu badania komunikacji. Zagadnienia:
• Rola badań w klasycznych modelach prowadzenia działań PR
• AVE jako uniwersalny miernik badań
• Przykład dobrych praktyk: case study
• Planowanie badania: cele, jednostki analizy, błędy, dobór próby
• Narzędzia
• Zadanie warsztatowe
Moduł „Modele oceny efektywności”
Uczestnicy modułu zapoznają się z najbardziej znanymi modelami ewaluacji działań. Zagadnienia:
• Formułowanie celów na potrzeby ewaluacji
• Popularne modele pomiaru komunikacji
• Matryca mierników
• Formułowanie measurement story

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, w trakcie którego prezentowane jest studium przypadku.
Do każdego modułu przygotowane zostały zadania (symulacja sytuacji), które uczestnicy rozwiązują w grupach.

Interakcje z innymi modułami szkoleniowymi:

Moduł zgodny z zakresem teoretycznym modułu „Badania, ewaluacja i pomiar efektywności działań public relations”

Sposób sprawdzenia efektów edukacyjnych – zaliczenia zajęć:

Test jednokrotnego wyboru

Literatura:

• „Badania w Public Relations”, Anna Miotk, wyd. Difin 2012
• Barcelona Principles 2.0 – AMEC (dostęp na 5.08.2019)
• Badania i pomiar efektów w public relations, Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Newsline 2010
Pozycje uzupełniające:
• PR Metrics: How to Measure Public Realtions and Corporate Communication, Jim Macnamara, AMEC 2002

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Wszelkie moduły związane z narzędziami analitycznymi platform online: Google Analytics, Facebook Analytics, Google Data Studio
Biura prasowe online - narzędzia zarządzania i pomiaru skuteczności działań PR (obsługa biura prasowego online na przykładzie netPR z elementami RODO)

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

W trakcie zajęć zostanie omówione case study „Meet Your Army” (kompleksowy program badań prowadzony na zlecenie armii amerykańskie, nominowany w kategorii Innovation award for new measurement methodologies w konkursie AMEC Awards). Przedstawione zostaną także przykłady z doświadczenia zawodowego prowadzącego dotyczące badań i narzędzi pomiaru komunikacji.