Podstawy komunikacji wewnętrznej – ZFPR.PL

Szkolenie ZFPR

Podstawy komunikacji wewnętrznej

Wykładowcy:
Najbliższe terminy:
Opis kursu:

Zaangażowani i skupieni na swoich zadaniach pracownicy są dziś najcenniejszym aktywem w przedsiębiorstwach, szczególnie w innowacyjnych sektorach gospodarki opartej na wiedzy.
Pokolenia „Y” i „Z”, do których w wielu organizacjach należy już większość pracowników, oczekują większej wiarygodności i jakości komunikacji wewnętrznej. Z kolei pracodawcy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wartościowej informacji zwrotnej - po to, by podejmować lepsze decyzje biznesowe.
Dlatego w ostatnich latach komunikacja wewnętrzna stała się bardzo ważną i pasjonującą dyscypliną PR-u. To niezwykle interdyscyplinarny obszar, obejmujący aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, teorii organizacji, HR, PR i marketingu.
W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną. Omówione zostaną jej funkcje w organizacji oraz zasady prawidłowego badania i planowania działań.
Uzupełnieniem teoretycznej części zajęć będą krótkie moduły warsztatowe, w trakcie których uczestnicy w praktyce zastosują zdobytą wiedzę i umiejętności oraz omówią z prowadzącym (i innymi uczestnikami) wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Liczba godzin:

3 x 45 min

Poziom kursu:

podstawowy

Cena dla członków ZFPR:

600 zł + VAT

Cena dla pozostałych podmiotów:

750 zł + VAT

Wymagania wstępne:

brak

Wiedza:

Absolwent modułu:
• wie, jakie funkcje pełni komunikacja wewnętrzna oraz zna korzyści, jakie prawidłowa komunikacja może przynieść organizacji,
• zna podstawowe metody oceny stanu komunikacji wewnętrznej w organizacji,
• wie jakie są specyficzne cechy komunikacji wewnętrznej z perspektywy źródła, języka i emocji i jaki ma to wpływ na działania komunikacyjne organizacji,
• wie, do czego służą platformy takie jak Asana, Trello, Slack i Facebook Workplace,
• zna metody badania/prowadzenia audytu komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Umiejętności:

Absolwent modułu potrafi:
• zdefiniować cele komunikacji wewnętrznej na podstawie celów biznesowych,
• określać cele komunikacji wewnętrznej na poziomie ogólnym i szczegółowym,
• przygotować prosty plan komunikacji wewnętrznej, uwzględniający najważniejsze elementy planu komunikacji,
• dobrać odpowiednie narzędzia pomiaru skuteczności komunikacji wewnętrznej do sytuacji w organizacji, w której funkcjonuje.

Zawodowe kompetencje interpersonalne:

Po ukończeniu modułu uczestnik:
• jest przygotowany do współpracy z departamentami firmy, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w zakresie komunikacji wewnętrznej (np. HR)
• potrafi szybciej i precyzyjniej identyfikować prawdziwe przyczyny utrudnionego przepływu informacji wewnętrznej, dzięki czemu efektywniej współpracuje z zarządzającymi organizacją
• dzięki lepszemu zrozumieniu specyfiki odbiorcy w komunikacji wewnętrznej potrafi lepiej dobrać działania i kanały komunikacji, dzięki czemu staje się bardziej wiarygodny dla współpracowników.

Treści programowe:

Moduł „Badanie komunikacji”
Prowadzący przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu badania komunikacji. Zagadnienia:
• Rola badań w klasycznych modelach prowadzenia działań PR
• AVE jako uniwersalny miernik badań
• Przykład dobrych praktyk: case study
• Planowanie badania: cele, jednostki analizy, błędy, dobór próby
• Narzędzia
• Zadanie warsztatowe
Moduł „Modele oceny efektywności”
Uczestnicy modułu zapoznają się z najbardziej znanymi modelami ewaluacji działań. Zagadnienia:
• Formułowanie celów na potrzeby ewaluacji
• Popularne modele pomiaru komunikacji
• Matryca mierników
• Formułowanie measurement story

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami, w trakcie którego prezentowane jest studium przypadku. Dodatkowo część zajęć zrealizowana będzie w formie warsztatu zakończonego prezentacją wyników przed uczestnikami zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:
• „Zaczynaj od dlaczego” - Simon Sinek, wyd. Onepress, 2018
• „Handbook of Communication Audits for Organisations” – Owen D.W. Hargie, Dennis Tourish, wyd. Routledge, 2000
• „Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach” - John P. Kotter, Holger Rathgeber, Peter Mueller, Spenser Johnson, wyd. Onepress 2008
Pozycje uzupełniające:
• Wykład wideo „What is Organizatonal Comunication”, Matthew Koschmann (dostęp na dzień 25.10.2019)

Rekomendowana dalsza ścieżka kształcenia:

Moduły szkoleniowe związane z employer branding.

Wykorzystywane case studies / scenariusze:

Case studies z rynku amerykańskiego oraz scenariusze warsztatowe opracowane na bazie rzeczywistych projektów zrealizowanych przez prowadzącego.