Komunikacja wewnętrzna – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Komunikacja wewnętrzna

Wykładowcy: Opis kursu:

Zaangażowani i skupieni na swoich zadaniach pracownicy są dziś najcenniejszym aktywem w przedsiębiorstwach, szczególnie w innowacyjnych sektorach gospodarki opartej na wiedzy. Pokolenia „Y” i „Z”, do których w wielu organizacjach należy już większość pracowników, oczekują większej wiarygodności i jakości komunikacji wewnętrznej. Z kolei pracodawcy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wartościowej informacji zwrotnej - po to, by podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dlatego w ostatnich latach komunikacja wewnętrzna stała się bardzo ważną i pasjonującą dyscypliną PR-u. To niezwykle interdyscyplinarny obszar, obejmujący aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, teorii organizacji, HR, PR i marketingu. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną. Omówione zostaną jej funkcje w organizacji oraz zasady prawidłowego badania i planowania działań. Uzupełnieniem teoretycznej części zajęć będą krótkie moduły warsztatowe, w trakcie których uczestnicy w praktyce zastosują zdobytą wiedzę i umiejętności oraz omówią z prowadzącym (i innymi uczestnikami) wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej pracy.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

brak

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

Absolwent kursu:
• wie, jakie funkcje pełni komunikacja wewnętrzna oraz zna korzyści, jakie prawidłowa komunikacja może przynieść organizacji,
• zna podstawowe metody oceny stanu komunikacji wewnętrznej w organizacji,
• wie jakie są specyficzne cechy komunikacji wewnętrznej z perspektywy źródła, języka i emocji i jaki ma to wpływ na działania komunikacyjne organizacji,
• wie, do czego służą platformy takie jak Asana, Trello, Slack i Facebook Workplace,
• zna metody badania/prowadzenia audytu komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Umiejętności:

Absolwent modułu potrafi:
• na podstawie zidentyfikowanych celów biznesowych zdefiniować cele komunikacji wewnętrznej,
• określać cele komunikacji wewnętrznej na poziomie ogólnym i szczegółowym,
• przygotować prosty plan komunikacji wewnętrznej, uwzględniający najważniejsze elementy planu komunikacji,
• dobrać odpowiednie narzędzia pomiaru skuteczności komunikacji wewnętrznej do sytuacji w organizacji, w której funkcjonuje.

Zawodowe kompetencje:

Po ukończeniu modułu uczestnik:
• jest lepiej przygotowany do współpracy z departamentami firmy, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w zakresie komunikacji wewnętrznej (np. HR)
• potrafi szybciej i precyzyjniej identyfikować prawdziwe przyczyny utrudnionego przepływu informacji wewnętrznej, dzięki czemu efektywniej współpracuje z zarządzającymi organizacją
• dzięki lepszemu zrozumieniu specyfiki odbiorcy w komunikacji wewnętrznej potrafi lepiej dobrać działania i kanały komunikacji, dzięki czemu staje się bardziej wiarygodny dla współpracowników.

Treści programowe:

Część 1: Wprowadzenie i znaczenie komunikacji wewnętrznej
Prowadzący przekaże uczestnikom podstawową wiedzę z zakresu komunikacji wewnętrznej. Zagadnienia:
• Definicja komunikacji wewnętrznej i co z niej wynika
• Po co nam komunikacja wewnętrzna?
• Kluczowe korzyści z dobrej komunikacji wewnętrznej i jej wpływ na zaangażowanie
• Specyficzne cechy komunikacji wewnętrznej (w porównaniu do zewnętrznej)
Część 2: Zasady, narzędzia i kanały komunikacji wewnętrznej
Uczestnicy zapoznają się krótkim studium przypadku, które posłuży jako baza do dyskusji na temat zasad prowadzenia skutecznej i efektywnej komunikacji wewnętrznej. Zagadnienia:
• Formułowanie celów w komunikacji wewnętrznej (ogólnych i szczegółowych)
• Sposoby oceny (audytu) stanu komunikacji wewnętrznej
• Omówienie oficjalnych i nieoficjalnych kanałów komunikacji
• Omówienie tradycyjnych i nowych narzędzi komunikacji wewnętrznej
• Zasady doboru narzędzi i taktyk komunikacyjnych
• Ogólne zasady formułowania treści/przekazów w komunikacji wewnętrznej
• Mierzenie skuteczności działań w komunikacji wewnętrznej
Część 3: Zadanie warsztatowe
W trzeciej części zajęć uczestnicy zapoznają się ze scenariuszem warsztatowym opracowanym na potrzeby zajęć. W trakcie dyskusji i pracy w grupach przygotowany zostanie plan komunikacji wewnętrznej obejmujący najważniejsze jego elementy.

Sposób zaliczania zajęć:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami, w trakcie którego prezentowane jest studium przypadku. Dodatkowo część zajęć zrealizowana będzie w formie warsztatu zakończonego prezentacją wyników przed uczestnikami zajęć.
Test jednokrotnego wyboru + punkty za aktywność w trakcie części warsztatowej

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.