Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce – ZFPR.PL

Akademia LSPR

Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce

Wykładowcy: Opis kursu:

Moduł stanowi kluczową część Akademii LSPR. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się, z zaprezentowaną w sposób przystępny, niezbędną teorią związaną z tematyką strategii komunikacji. Zajęcia pozwalają poznać i poukładać wiedzę dotyczącą tworzenia strategii. Dzięki pracy na klarownym schemacie budowania strategii oraz metodycznym przejściu przez poszczególne etapy budowania strategii dają konkretne narzędzia do tworzenia strategii zarówno dla osób pracujących w agencjach komunikacyjnych, jak i różnego rodzaju firmach i organizacjach. Zajęcia wzbogacane są prezentacją i wspólna analizą polskich i międzynarodowych przykładów realizacji strategii komunikacyjnych. Zajęcia wypełnione są ćwiczeniami pozwalającymi na bieżąco weryfikować w praktyce zdobywaną wiedzę teoretyczną.

Poziom kursu:

podstawowy

Liczba godzin:

3x45min

Wymagania wstępne:

Wskazana jest znajomość podstawowych pojęć związanych z public relations. W przypadku osób początkujących zajęcia powinny być poprzedzone udziałem w module „Wstęp do PR i marketingu zintegrowanego” traktowanym jako integralna część z modułem „Strategia komunikacji w teorii oraz w praktyce”.

Korzyści dla uczestnika:

Wiedza:

Uczestnik poznaje wszystkie niezbędne pojęcia i definicje związane z obszarem strategii, w tym:
• strategia
• rola PR w strategii organizacji
• strategia PR
Poznaje schemat budowania strategii komunikacji przechodząc szczegółowo przez wszystkie etapy jej tworzenia, w tym:
• analiza sytuacji
• cele
• grupy docelowe
• insights
• big idea
• kluczowe przekazy
• taktyki
• narzędzia
• ewaluacja
• harmonogram i budżet
Zapoznaje się z przykładami realizacji strategii na podstawie kampanii polskich, jak i międzynarodowych. Poznaje konkretne narzędzia służące do budowania poszczególnych elementów strategii. Dzięki współpracy z innymi uczestnikami wymienia doświadczenia w zakresie praktycznych przykładów zastosowania narzędzi.

Umiejętności:

Absolwenci zyskują praktyczne umiejętności podbudowane wiedzą teoretyczną, które pozwalają im na samodzielne lub grupowe podejście do budowania strategii komunikacji zarówno w przypadku bycia pracownikami agencji PR lub innej agencji komunikacyjnej, jak i w przypadku pełnienia funkcji osób odpowiedzialnych za komunikacji w firmie lub innego rodzaju organizacji.

Zawodowe kompetencje:

Uczestnik potrafi współpracować w grupie w procesie kreatywnym, umie wysłuchiwać opinii innych bez ich oceniania. Uczy się rozumieć punkt widzenia pozostałych uczestników, dzielić się swoimi doświadczeniami, współtworzyć w grupie oraz prezentować to, co zostało wypracowane pozostałym uczestnikom.

Treści programowe:

Zakres tematyczny wykładu:
1. Podstawowe pojęć związanych ze strategią i jej rolą w obszarze komunikacji
• omówienie definicji pojęcia strategii
• omówienie roli PR w strategii organizacji
• przedstawienie znaczenia strategii PR i jej kluczowych cech
2. Schemat budowania strategii PR - 10 kolejnych etapów tworzenia strategii komunikacji
• analiza sytuacji
• cele
• grupy docelowe
• insights
• big idea
• kluczowe przekazy
• taktyki
• narzędzia
• ewaluacja
• harmonogram i budżet
• szczegółowe mówienie kolejnych etapów przedstawione w formie mini wykładów
• równoległa analiza przykładowych briefów w zakresie opracowania strategii PR i rozpoznawanie istotnych elementów związanych z budową strategii
• narzędzia PR – prezentacja i wymiana wiedzy wśród uczestników, omawianie przykładów i zastosowań
3. Praca w grupach nad przykładowymi briefami – budowanie strategii komunikacji ze wsparciem prowadzącego.
4. Prezentacja i omówienie wyników prac w grupach.

Sposób zaliczania zajęć:

W trakcie zajęć istotny jest aktywny udział we wszystkich częściach praktycznych. Zaliczenie następuje poprzez opracowanie grupowo ramowej strategii PR w ramach zajęć.

Potwierdzenie ukończenia kursu:

Międzynarodowy certyfikat w języku angielskim.