SZKOLENIA ZFPR / WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 

1. Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, należy przesłać
do organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić
na stronie www.zfpr.pl (formularz online) lub pobrać i przesłać na podane poniżej adresy mailowe (formularz .doc).

 

Wypełniony plik należy wysłać pod następujące adresy mailowe:  sylwia.grabek@zfpr.pl oraz info@zfpr.pl

 

Prosimy wyraźnie wskazać tytuł oraz datę szkolenia, w którym chcecie Państwo uczestniczyć.

 

2. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, w którym dana osoba chce uczestniczyć. Po upływie tego terminu udział w szkoleniu powinien być uzgodniony indywidualnie z organizatorem szkolenia.

 

3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego (przesłanego mailem przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu) ZFPR prześle drogą mailową potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o numerze konta bankowego organizatora, na które należy dokonać wpłaty należności za udział w szkoleniu. Po uiszczeniu opłaty uczestnik szkolenia powinien przesłać na wskazane powyżej adresy mailowe potwierdzenie dokonania przelewu. Po jego otrzymaniu organizator szkoleń potwierdzi mailowo rezerwację miejsca w grupie. Rezerwacja miejsca na szkoleniu możliwa jest tylko po dokonaniu wpłaty należności za udział w danym szkoleniu.

 

4. Płatności prosimy dokonywać na rachunek Związku Firm Public Relations:

 

Związek Firm Public Relations

  ul. Czerska 8/10

  00-732 Warszawa

NIP: 951 20 04 715

nr rachunku:

40 1600 1374 0003 0052 2642 6001

BNP Paribas o/Warszawa

 

5. W momencie osiągnięcia maksymalnej liczby kursantów przewidzianej
na jedną grupę szkoleniową (20 osób), rejestracja do grupy zostaje zamknięta.

 

6. Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

  • 750 zł netto + 23% VAT za osobę

Pakiet szkoleniowy obejmuje: lunch i przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych skryptów, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Wskazana cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdów oraz parkingów.

 

 

Rabaty na udział w szkoleniu:

  • rabat 10% dla absolwentów London School of Public Relations
  • rabaty ilościowe – przy zapisie dwóch lub większej liczby osób reprezentujących tę samą firmę na wybrane szkolenie, druga i kolejne otrzymują 10% zniżkę na udział w szkoleniu;

 

Rabaty nie sumują się.

 

7. Organizator szkoleń zastrzega sobie, że formą rezerwacji miejsca na szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie. Udział w szkoleniu jest możliwy po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto organizatora (przed rozpoczęciem szkolenia).

 

8. Organizator szkoleń na życzenie osoby zgłaszającej się na wybrane szkolenie wystawi fakturę proforma (w formie elektronicznej), na podstawie, której zostanie dokonana płatność . Proforma zostanie przesłana drogą mailową na adres mailowy wskazany w formularzu. Faktury VAT będą wystawiane po zaksięgowaniu wpłaty za udział w szkoleniu na koncie wskazanym przez organizatora. Faktura VAT będzie miała formę elektroniczną (w formacie pdf.) i zostanie wysyłana drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres.

 

9. Brak dokonania opłaty przed rozpoczęciem szkoleń jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

 

10. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach ZFPR poprzez przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych przez Związek Firm Public Relations zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133,  poz.  883  z  późn.  zm.)  na  potrzeby  procesu  rekrutacji  i  organizacji szkoleń. Podanie danych ma charakter dobrowolny.