AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy Ranking agencji PR według fee income za rok 2017

15.05.2018

Związek Firm Public Relations po raz szósty zaprasza do udziału w Rankingu Agencji PR według fee income. 

 

Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. W tegorocznej edycji pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.

 

Wyniki prezentowane w rankingu będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie pełnego zakresu public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu będą uwzględnione przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównych przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations. 

 

Podsumowując ubiegłoroczną edycję, łączna wartość przychodów agencji PR wygenerowanych z honorariów za rok 2016, biorących udział w rankingu wyniosła 119,7 mln zł. Są to wyniki wypracowane przez 630  konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta ok. 190 tyś zł.

Jak wskazują wyniki jednostkowe wszystkich badanych agencji, z roku na rok poprawie ulega średni wynik fee income, który w 2014 r. wynosił 5,3 mln, w 2015 r. już 5,5 mln zł, a w 2016 r. osiągnął wartość 6,3 mln zł.

 

Zgłoszeniem do rankingu jest wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja. Jej wzór oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie, znajdują się poniżej. Wszyscy zainteresowani udziałem w rankingu proszeni są o kontakt z biurem ZFPR poprzez adres agnieszka.dabek@zfpr.pl. Publikacja wyników raportu zaplanowana jest na czerwiec br.

 

Za audyt Rankingu odpowiedzialna jest firma Strategia Audit.

 

Regulamin Rankingu Agencji PR wg fee income – za rok 2017

Pobierz Regulamin Rankingu Agencji według fee income

 

 

 

Art. 1      Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem rankingu jest Związek Firm Public Relations  z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062388 oraz o numerze NIP 951 20 04 715 (dalej „Organizator”)
 2. Funkcja audytora rankingu została powierzona spółce Strategia Audit Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 00-490 Warszawa ul. Wiejska 12 a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000276290, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 PLN, REGON 140977953, NIP 701-00-72-430 (dalej „Audytor”).
 3. Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów.
 4. Na potrzeby rankingu pojęcie „fee income” definiuje się jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli suma honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.(dalej „Ranking Agencji PR wg fee income” lub „Ranking”).

 

Art. 2     Zasady Uczestnictwa

 1. Udział w Rankingu jest otwarty i dobrowolny.
 2. W Rankingu mogą wziąć udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie pełnego zakresu usług public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. Grupy nie mogą uwzględniać w przychodach i kosztach wzajemnego fakturowania pomiędzy spółkami (dalej „Agencje PR”).
 3. W przypadku grup kapitałowych decyzję, które spółki zostaną uwzględnione w Rankingu każdorazowo podejmuje Zarząd ZFPR. Zakładając, że przedmiot działalności tych spółek dotyczy usług PR.
 4. W edycji Rankingu Agencji PR wg fee income 2017 brane są pod uwagę wyniki firm osiągnięte w 2017r.
 5. Udział w Rankingu wg fee income jest odpłatny według następujących zasad:
  • Dla firm zrzeszonych w ZFPR koszt wynosi – 900 PLN netto
  • Dla firm niezrzeszonych w ZFPR koszt wynosi – 2000 PLN netto.

 

Art. 3     Ranking

 1. Dane dotyczące wyników firm, na podstawie których opracowywany jest Ranking Agencji PR wg fee income 2017, zostają dobrowolnie przekazane przez uczestników, za pomocą przygotowanej na cele Rankingu ankiety, która wypełniana jest w formie elektronicznej i przesyłana bezpośrednio do Audytora.
 2. Wzór ankiety dostępny jest na stronie www.zfpr.ploraz w biurze ZFPR.
 3. Zgłoszenia w postaci wypełnionych ankiet będą przyjmowane do dnia 25 maja 2018r.
 4. Do Rankingu zakwalifikują się firmy, które spełniając kryterium zawarte w art. 2 ust. 2, prześlą w terminie ankietę rankingową i dokonają opłaty. Opłata powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania ankiet, tj. 25 maja 2018 r.
 5. Weryfikacją danych i wyników finansowych firm, zajmuje się firma Strategia Audit Sp. z o.o. Weryfikacji będzie podlegało 5 pierwszych na liście wg fee income Agencji PR oraz 7 wylosowanych z pozostałej liczby uczestników.
 6. Przesłanie ankiety rankingowej i dokonanie wpłaty jest równoznaczne z decyzją o uczestnictwie w Rankingu. Niedokonanie wpłaty dyskwalifikuje firmę z uczestnictwa w Rankingu.
 7. Harmonogram:
  • 25.05.2018r – deadline na nadsyłanie wypełnionych ankiet do Audytora (do końca dnia)
  • 26.05 - 14.06.2018r – audyt (12 audytów)
  • 27.06.2018r – publikacja raportu.

 

Art. 4     Dane osobowe i Ogłoszenie Rankingu

 1. Dane osobowe osób zgłaszających będą  przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca /firma wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego i telefonu do kontaktu przez Organizatora, dla celów Rankingu, zarówno w bieżącej edycji, jak i przyszłych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Rankingu.
 2. Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Rankingu, zarówno w bieżącej edycji Rankingu, jak i przyszłych.
 3. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Wyniki Rankingu zostaną opublikowane w mediach i umieszone na www. zfpr.pl wg schematu:
  • Nazwa Agencji PR
  • Fee income 2017 r. w mln zł
  • Główni klienci
  • Średnioroczna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w 2017 r.
  • Średnioroczna liczba konsultantów zaangażowanych w ramach innych umów w 2017 r.

 

Art. 6     Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności terminów zawartych w regulaminie lub odwołania Rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. W przypadku odwołania Rankingu wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zfpr.pl.